Προβολή

Χρησιμοποιήστε την εργασία Προβολή στοιχείων για να προβάλλετε όλα τα σταθερά και οικονομικά στοιχεία του πελάτη, χωρίς τη δυνατότητα να μεταβάλλετε κάποια από αυτά.

Επιλέξτε τον πελάτη που σας ενδιαφέρει πατώντας το πλήκτρο [Enter] και δείτε σε 12 συνολικά σελίδες, όλες την απαραίτητη πληροφόρηση για τον πελάτη αυτόν. Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι:

Σελίδα 5

Χρέωση και πίστωση:

· Εκ Μεταφοράς

Το υπόλοιπο απογραφής του πελάτη που μεταφέρθηκε από την προηγούμενη χρήση. Εάν τα οικονομικά στοιχεία του πελάτη τηρούνται σε ξένο νόμισμα μέσα σε παρένθεση εμφανίζεται το αντίστοιχο ποσόν στο νόμισμα αυτό.

· Περιόδου

Το συνολικό ποσό χρέωσης και πίστωσης της τρέχουσας περιόδου.

· Χρήσης

Το συνολικό ποσό χρέωσης και πίστωσης της τρέχουσας χρήσης (από την αρχή του έτους). Εάν τα οικονομικά στοιχεία του πελάτη τηρούνται σε ξένο νόμισμα μέσα σε παρένθεση εμφανίζεται το αντίστοιχο ποσόν στο νόμισμα αυτό.

· Προοδευτικά

Το συνολικό ποσό που υπολογίζεται από το άθροισμα: Εκ μεταφοράς + Χρήσης.

· Υπόλοιπο

Η διαφορά: Προοδευτικά χρέωσης – προοδευτικά πίστωσης. Εάν είναι χρεωστικό εμφανίζεται στη στήλη χρέωση, ενώ εάν είναι πιστωτικό, στη στήλη πίστωση. Εάν τα οικονομικά στοιχεία του πελάτη τηρούνται σε ξένο νόμισμα μέσα σε παρένθεση εμφανίζεται το αντίστοιχο ποσόν στο νόμισμα αυτό.

· Τελευταία Κίνηση

Οι ημερομηνίες που έγιναν οι τελευταίες χρεωστικές και πιστωτικές αντίστοιχα κινήσεις.

Στατιστικά στοιχεία:

· Τζίρος

Ο συνολικός τζίρος του πελάτη.

· Μικτό Κέρδος

Η διαφορά των πεδίων Συνολική Αξία Πωληθέντων Ειδών – Συνολικό Κόστος Πωληθέντων Ειδών.

· Συντελεστής Μικτού Κέρδους (%)

Το πηλίκο του Μικτού Κέρδους / Συνολική Αξία Πωληθέντων Ειδών.

· Ημερομηνία Εισαγωγής

Η ημερομηνία καταχώρησης του πελάτη.

· Τελευταία Παραγγελία

Η ημερομηνία της τελευταίας παραγγελίας του πελάτη.

· Ημερομηνία Υπολογισμού

Η τελευταία ημερομηνία υπολογισμού του μέσου χρόνου πληρωμής και της μέσης ηλικίας υπολοίπου.

· Εκκρεμή Αξιόγραφα

Οι επιταγές και τα γραμμάτια που δεν έχουν πληρωθεί ακόμη.

· Διαμαρτυρημένα

Τα γραμμάτια και οι επιταγές που διαμαρτυρήθηκαν.

· Τελευταία Διαμαρτύρηση

Η ημερομηνία της τελευταίας διαμαρτύρησης αξιογράφου του πελάτη.

· Ανοικτό Υπόλοιπο

Το άθροισμα του υπολοίπου του πελάτη και των εκκρεμών του αξιογράφων.

· Υπέρβαση Πλαφόν

Η διαφορά των πεδίων Ανοικτό υπόλοιπο – Όριο Πίστωσης

· Μέσος Χρόνος Πληρωμής

Ο μέσος χρόνος πληρωμής, όπως υπολογίζεται από τις βοηθητικές εργασίες στην επιλογή “Υπολογισμός αριθμοδεικτών”.

· Μέση Ηλικία Υπολοίπου

Η μέση ηλικία του υπολοίπου όπως προκύπτει από την εργασία υπολογισμός αριθμοδεικτών. Το μέγεθος αυτό αλλάζει κάθε ημέρα, επομένως πρέπει να υπολογίζεται καθημερινά. Μέσα στην παρένθεση, δίπλα στη μέση ηλικία υπολοίπου, εμφανίζεται η μέση ηλικία της απογραφής του πελάτη.

Σελίδα 6

Στη σελίδα αυτή προβάλλονται συνοπτικά ο τζίρος, η χρέωση, η πίστωση και το υπόλοιπο του πελάτη για την προηγούμενη χρήση και την απογραφή. Επίσης, προβάλλονται αναλυτικά ο τζίρος, η χρέωση, η πίστωση και το υπόλοιπο για κάθε περίοδο της τρέχουσας χρήσης.

Από τη σελίδα αυτή, μπορείτε επίσης να δείτε την καρτέλα του πελάτη για κάθε περίοδο, πατώντας το αριστερό πλήκτρο του mouse επάνω στην περιγραφή της περιόδου.

Σελίδα 7

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να δείτε τη σύγκριση του τζίρου του πελάτη για κάθε περίοδο του τρέχοντος και του προηγούμενου έτους καθώς επίσης τις διαφορές και τις ποσοστιαίες αποκλίσεις ανά περίοδο.

Σελίδα 8

Στη σελίδα 8 βλέπετε τη μηνιαία κατανομή προϋπολογισμού για τον τζίρο, τη χρέωση και την πίστωση του πελάτη.

Σελίδες 9 – 11

Στις σελίδες αυτές βλέπετε για κάθε πελάτη συγκρίσεις ανάμεσα στα προϋπολογισθέντα και τα πραγματοποιηθέντα μεγέθη για κάθε περίοδο της τρέχουσας χρήσης.

Σελίδες 12

Στις σελίδες αυτές προβάλλονται γραφικές παραστάσεις για τα οικονομικά στοιχεία των προηγούμενων σελίδων.

.