Εκτυπώσεις

Στην εργασία Εκτυπώσεις αξιογράφων σας δίνεται η δυνατότητα να πάρετε τις εκτυπώσεις που έχετε σχεδιάσει από την επιλογή [Εργασίες – Σχεδίαση Εκτυπώσεων].

Επιλέξτε την εκτύπωση που επιθυμείτε απαντώντας στο διάλογο που σας προτείνει η εφαρμογή και το χρονικό διάστημα για το οποίο θέλετε να πάρετε στοιχεία. Τέλος, επιλέξτε κάποιο από τα διαθέσιμα κανάλια εκτύπωσης.

Η εκτύπωση περιλαμβάνει τα πεδία που έχετε ορίσει στη σχεδίαση της.

.