Παραγωγή βάσει Παρτίδας

Χρησιμοποιήστε την εργασία Παραγωγή βάσει Παρτίδας, για να εκτυπώσετε αναλυτική κατάσταση με βάση τον κωδικό παρτίδας.

Επιλέξτε αρχικά, το χρονικό διάστημα των παραστατικών παραγωγής που θα ληφθούν υπόψη, τους κωδικούς κίνησης παραγωγής, αν θέλετε συγκεκριμένη παρτίδα, εάν θέλετε εμφάνιση των αναλώσεων και εάν θέλετε αλλαγή σελίδας ανά παρτίδα.

Στην εκτύπωση θα εμφανιστούν: κωδικός παρτίδας, κωδικός και περιγραφή είδους, ποσότητα, τιμή και αξία παραγωγής, ποσότητα, τιμή και αξία ανάλωσης.