Συσχετισμός με Λογιστική

Στην εργασία αυτή καθορίζετε ποιοι λογαριασμοί Γενικής Λογιστικής θα κινηθούν με την καταχώρηση κάθε παραστατικού πώλησης και αγοράς και ποιοι λογαριασμοί Γενικής Λογιστικής αντιστοιχούν στις κινήσεις Πελατών, προμηθευτών, Αξιογράφων, Παγίων, Αποθήκης. Περιλαμβάνετε το παρακάτω menu:

 • Σύνδεση αποθήκης

Κινήσεις Αποθήκης (1)

Με την εργασία αυτή θα αντιστοιχίσετε κάθε μία από τις κινήσεις της Αποθήκης που φαίνονται στο πρώτο πεδίο “Κίνηση Είδους” με τους κωδικούς των κινήσεων της Γενικής Λογιστικής (πεδίο “ΚΚΛ”).

Στη στήλη Λογαριασμός Χρέωσης εισάγετε το λογαριασμό χρέωσης τον οποίο θέλετε να χρεώσει μία κίνηση. Αντίστοιχα, κάνετε το ίδιο στη στήλη Λογαριασμός Πίστωσης για τους λογαριασμούς που θα πιστώνονται από κάποια κίνηση.

Οι λογαριασμοί μπορούν να δημιουργηθούν αυτόματα από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P., εάν χρησιμοποιήσετε τις δύο στήλες “Σειρά Λογαριασμού Χρέωσης” και “Σειρά Λογαριασμού Πίστωσης”. Οι αριθμοί που μπορείτε να εισάγετε στο πεδίο Σειρά είναι οι 1, 2, 3, 4 και 5. Οι τέσσερις πρώτοι αντιστοιχούν στα πεδία Λογαριασμός ΓΛ Αγορών (ο αριθμός 1), Λογαριασμός ΓΛ Πωλήσεων (2), Λογαριασμός ΑΛ Εισαγωγών (3) και Λογαριασμός ΑΛ Εξαγωγών (4) που έχουν εισαχθεί στα σταθερά στοιχεία κάποιου είδους, με την εργασία Νέο Είδος ή Μεταβολές Διαγραφές Ειδών του προγράμματος της Αποθήκης. Για να χρησιμοποιηθεί κάποιος λογαριασμός που έχετε εισάγει στη στήλη Λογαριασμός (Χρέωσης ή Πίστωσης) πρέπει να εισάγετε τον αριθμό 5 στη Σειρά.

Για να σχηματιστεί ο λογαριασμός (χρέωσης ή πίστωσης), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ένα ή και τα δύο διαθέσιμα πεδία της Σειράς. Για παράδειγμα, εισάγοντας 3 + 4 στη Σειρά Λογαριασμού Χρέωσης κάποιας κίνησης, θα σχηματιστεί ο λογαριασμός χρέωσης χρησιμοποιώντας τα τμήματα λογαριασμών που έχετε εισάγει στα πεδία Λογαριασμός ΑΛ Εισαγωγών (π.χ. 93.00.) και Λογαριασμός ΑΛ Εξαγωγών (π.χ. 001.00), δηλαδή ο λογαριασμός 93.00.001.00.

Προσοχή, η εργασία είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχει Αναλυτική Λογιστική.

 

Κινήσεις Αποθήκης (2)

Με την εργασία αυτή θα σχεδιάσετε την γέφυρα σύνδεσης της παραγωγής με την Αναλυτική Λογιστική.

Αρχικά αντιστοιχίστε κάθε έναν από τους κωδικούς κίνησης που φαίνονται στο πρώτο πεδίο «Είδος Κίνησης» με τους κωδικούς των κινήσεων της Γενικής Λογιστικής (εμφανίζονται πατώντας το πλήκτρο [Tab]). Εισάγετε κατόπιν τους λογαριασμούς Γενικής Λογιστικής που θα χρεώνονται και θα πιστώνονται αντίστοιχα. Εάν θέλετε η ενημέρωση να γίνεται συγκεντρωτικά για όλες τις εγγραφές της ημέρας, εισάγετε «Ναι» στη στήλη “Σύνολα Ημέρας”. Το ίδιο θα κάνετε και στην στήλη “Σύνολα Μήνα” εάν θέλετε η ενημέρωση να γίνεται να γίνεται συγκεντρωτικά για κάθε μήνα. Μόλις ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων, πατήστε [Escape] και επιλέξτε «Ναι» για να καταχωρήσετε τις αλλαγές.

 • Σύνδεση εισπράξεων

Με την εργασία Σύνδεση Εισπράξεων θα αντιστοιχίσετε όσους από τους κωδικούς κινήσεων επιθυμείτε και εμφανίζονται στο πρώτο πεδίο “Κίνηση πελάτη” με τους κωδικούς των κινήσεων της Γενικής Λογιστικής, όπως τους έχετε ορίσει στην επιλογή [Παράμετροι – Σχεδιασμός Κινήσεων – Κινήσεις Γενικής Λογιστικής].

Η επιλογή κωδικού κίνησης στον οποίο είναι καθορισμένος αντισυμβαλλόμενος λογαριασμός, θα ενημερώσει την αντίστοιχη στήλη.

Στο πεδίο “Σύνολα” εισάγετε Ο (Όχι) εάν θέλετε η ενημέρωση των προηγούμενων λογαριασμών να γίνεται για κάθε κίνηση χωριστά και όχι συνολικά ανά ημέρα. Όταν τελειώσετε την αντιστοίχιση θα πρέπει να απαντήσετε καταφατικά “Ν” για να καταχωρηθούν ή αρνητικά “Ο” για να μην καταχωρηθούν.

 • Σύνδεση πληρωμών

Ανάλογη εργασία με την προηγούμενη.

 • Σύνδεση αξιογράφων

Με την εργασία Σύνδεση αξιογράφων θα αντιστοιχίσετε κάθε έναν από τους κωδικούς κίνησης των αξιογράφων με τον κωδικό κίνησης Γενικής Λογιστικής που θα επιλέξετε από τον πίνακα που προβάλλεται πατώντας το πλήκτρο [Tab]. Στη συνέχεια θα επιλέξετε τον λογαριασμό χρέωσης και τον λογαριασμό πίστωσης από τους πίνακες που προβάλλονται διαδοχικά.

 • Παραστατικά πώλησης

Με την επιλογή Συσχετισμός με Γ.Λ., Παραστατικά πώλησης θα αντιστοιχίσετε κάθε είδος παραστατικού πώλησης με κάποιον κωδικό Γενικής Λογιστικής. Το παράθυρο της εργασίας αυτής περιλαμβάνονται τα εξής:

ΑΑ (Αύξων αριθμός)

Αναγράφεται ο αύξων αριθμός του κωδικού παραστατικού πώλησης, πού ήδη έχετε ορίσει στην επιλογή Κινήσεις, Παραστατικά Πωλήσεων.

Περιγραφή

Εδώ περιγράφεται το είδος του παραστατικού.

Κωδικός Γεν. Λογιστικής

Εδώ εισάγετε το τμήμα εκείνο του κωδικού του λογαριασμού πώλησης που αντιστοιχεί στο παραστατικό.

Στην επιλογή Παραστατικά Πώλησης υπάρχει η δυνατότητα παραμετρικής σύνθεσης του Λογαριασμού Γενικής Λογιστικής από τα πιο κάτω συνθετικά:

@1 = Από το είδος

@2 = Από το ΦΠΑ (Πίνακας συσχετισμού πωλήσεων)

@3 = Από τον τρόπο αποστολής

@4 = Από τον τρόπο πληρωμής

@5 = Από τον Αποθηκευτικό Χώρο

@6 = Από τον Πωλητή

Κωδικός Γεν. Λογιστικής Πελάτη/ Προμηθευτή

Αν για όλα τα παραστατικά του ίδιου τύπου επιθυμείτε κοινό λογαριασμό για τον Πελάτη / Προμηθευτή, τον καθορίζετε σε αυτό το πεδίο.

ΚΚΓΛ (Κωδικός κίνησης Γενικής Λογιστικής)

Εισάγετε τον Κωδικό που αντιστοιχεί στην Κίνηση που δημιουργείται στη Γενική Λογιστική.

Σύνολα

Εδώ εισάγετε Ο (Όχι) εάν θέλετε άρθρο για κάθε παραστατικό ή Ν (Ναι) αν θέλετε η ενημέρωση να γίνει συγκεντρωτικά ανά ημέρα.

Κόστος

Η στήλη αυτή καθορίζει την σύνδεση των παραστατικών με Κοστολόγια στα οποία χρησιμοποιείται ενδιάμεσος λογαριασμός.

 • Παραστατικά αγοράς

Ομοίως, για τη γέφυρα σύνδεσης αγορών με Λογιστική, ακολουθείται η ίδια διαδικασία.

 • Σύνδεση πωλήσεων

Με την εργασία Σύνδεση πωλήσεων θα ορίσετε τη σύνθεση και τη διάταξη του κωδικού των λογαριασμών πώλησης.

Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά τα πεδία που πρέπει να εισαχθούν στην οθόνη αυτή. Υπάρχουν έξι ομάδες χαρακτηριστικών που χρησιμοποιούνται στη σύνθεση κωδικού λογαριασμών πώλησης:

Η Ομάδα 1

Αντιπροσωπεύει το τμήμα εκείνο του κωδικού του λογαριασμού πώλησης που αντιστοιχεί στο παραστατικό, που χρησιμοποιήσατε (η αντιστοίχιση παραστατικού – λογαριασμού πώλησης έγινε παραπάνω στην προηγούμενη εργασία (Παραστατικά Πώλησης). Στο σημείο αυτό δε συμπληρώνετε τίποτα.

Η Ομάδα 2

Αντιπροσωπεύει το τμήμα εκείνο του κωδικού λογαριασμού πώλησης που αντιστοιχεί στις κατηγορίες συντελεστών του ΦΠΑ.

Η Ομάδα 3

Αντιπροσωπεύει τους τρόπους πληρωμής, όπως τους έχετε ορίσει και αντιστοιχήσει στον πίνακα “Τρόποι Πληρωμής” στο πρόγραμμα των Πελατών με την εργασία Λοιπά Αρχεία, Τρόποι Πληρωμής.

Η Ομάδα 4

Αντιπροσωπεύει τους τρόπους αποστολής, όπως τους έχετε ορίσει και αντιστοιχήσει στον πίνακα “Τρόποι Αποστολής” στο πρόγραμμα των πελατών με την εργασία Λοιπά Αρχεία, Τρόποι Αποστολής.

Η Ομάδα 5

Αντιπροσωπεύει τις κατηγορίες ειδών, που τυχόν έχετε δημιουργήσει στα είδη της αποθήκης ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης.

Κάθε κατηγορία ειδών μπορεί να υποδηλωθεί στον κωδικό του λογαριασμού πώλησης με κάποιο στοιχείο (το στοιχείο αυτό πρέπει να το έχετε ήδη ορίσει όταν εισήχθησαν τα στοιχεία του είδους στην αποθήκη και συγκεκριμένα στο πεδίο “Λογ. Γ.Λ. Πωλησ.”)

Η Ομάδα 6

Η ομάδα 6 αντιπροσωπεύει τους αποθηκευτικούς χώρους όπως τους έχετε ορίσει και αντιστοιχίσει στην επιλογή [Οργάνωση – Πίνακες – Αποθηκευτικοί Χώροι].

Η Ομάδα 7

Η ομάδα 7 αντιπροσωπεύει το τμήμα εκείνο του κωδικού λογαριασμού πώλησης που αντιστοιχεί στις Σειρές Παραστατικού (Οργάνωση – Παράμετροι – Σειρές Παραστατικών).

 • Σειρά

Ορίζετε τη σειρά προτεραιότητας κάθε ομάδας μέσα στον κωδικό πώλησης.

 • Λογ. ΕΦΚ

Καθορίζεται ο λογαριασμός Γενικής Λογιστικής που θα ενημερωθεί από τον συγκεκριμένο φόρο.

 • Σύνδεση αγορών

Με την επιλογή Σύνδεση Αγορών συνθέτετε και διατάσσετε τους κωδικούς των λογαριασμών αγορών.

Η διαδικασία είναι ακριβώς όμοια με αυτής της εργασίας Σύνδεση Πωλήσεων για τη σύνθεση των λογαριασμών πωλήσεων και πρέπει να την ακολουθήσετε πιστά.

 • Συναλλαγές εξωτερικού

Με την επιλογή αυτή μπορείτε να συνδέσετε με τη Γενική Λογιστική τα παραστατικά που αφορούν Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις – Παραδόσεις. Εμφανίζονται δύο επιλογές:

 1. Λογαριασμοί τάξεως αποκτήσεων
 2. Λογαριασμοί τάξεως παραδόσεων

Με την επιλογή “Λογαριασμοί τάξεως αποκτήσεων” θα αντιστοιχίσετε το group των παραστατικών με το λογαριασμό χρέωσης, το λογαριασμό πίστωσης της Γενικής Λογιστικής, θα δηλώσετε εάν θέλετε η ενημέρωση να γίνει αρνητικά ή όχι. Μπορείτε να κάνετε σύνθεση των Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής από τα πιο κάτω συνθετικά:

@1 = Κωδικός ΓΛ αγορών είδους

@2 = Κωδικός ΓΛ πωλήσεων είδους

@3 = Κωδικός ΑΛ εισαγωγών είδους

@4 = Κωδικός ΑΛ εξαγωγών είδους

@5 = Κωδικός ΦΠΑ (από Πίνακα συσχ. Αγορών – Πωλήσεων αντίστοιχα)

Με την επιλογή “Λογαριασμοί τάξεως παραδόσεων” θα αντιστοιχίσετε το group των παραστατικών με το λογαριασμό χρέωσης, το λογαριασμό πίστωσης της Γενικής Λογιστικής, θα δηλώσετε εάν θέλετε η ενημέρωση να γίνει αρνητικά ή όχι. Μπορείτε να κάνετε σύνθεση των Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής από τα πιο κάτω συνθετικά:

@1 = Κωδικός ΓΛ αγορών είδους

@2 = Κωδικός ΓΛ πωλήσεων είδους

@3 = Κωδικός ΑΛ εισαγωγών είδους

@4 = Κωδικός ΑΛ εξαγωγών είδους

@5 = Κωδικός ΦΠΑ (από Πίνακα συσχ. Αγορών – Πωλήσεων αντίστοιχα)

 • Σύνδεση κινήσεων παγίων

Με την εργασία Σύνδεση κινήσεων παγίων θα αντιστοιχίσετε κάθε μια από τις κινήσεις των παγίων με τις κινήσεις της Γενικής Λογιστικής, τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε από τον πίνακα που προβάλλεται πατώντας το πλήκτρο [Tab].

 

 • Σύνδεση κοστολόγησης

Στην εργασία σύνδεση κοστολόγησης, καταχωρείτε τους αντίστοιχους κωδικούς των κινήσεων λογιστικής, επιλέγοντας τους από τον πίνακα που προβάλλεται πατώντας το πλήκτρο [Tab]. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί οι εξής κινήσεις στην [Οργάνωση – Παράμετροι – Σχεδιασμός Κινήσεων – Κινήσεις Λογιστικής]:

Καταλογισμού, Ανάλωσης Α’ Υλών, Απόκλιση Μέσης Τιμής Παραγωγής, Κόστους Πωληθέντων, Απόκλιση Μέσης Τιμής Πωλήσεων, Παραγωγής.

Το δεύτερο τμήμα του πίνακα Συνθετικά λογαριασμών παραγωγής ΑΛ., αφορά στην διαφοροποίηση των λογαριασμών της ομάδος 93 (παραγωγή σε εξέλιξη) από την Αναλυτική Λογιστική, με βάση την κατηγορία επιβάρυνσης στο κόστος παραγωγής.

 • Παράμετροι OnLine

Εργασία καθορισμού των ενοτήτων της εμπορικής διαχείρισης, για τις οποίες θα γίνεται on-line η δημιουργία άρθρων στη Λογιστική.

 

Προηγούμενο

Πίνακες