Σχεδίαση Fonts

Η εργασία Σχεδίαση Fonts για ΑSCΙΙ file imports χρησιμοποιείται για να σχεδιάσετε τη μορφή του αρχείου του οποίου τα στοιχεία θέλετε να εισάγετε στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. Κάθε πρόγραμμα εγγράφει τα διάφορα δεδομένα με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο σε αρχεία ΑSCΙΙ. Αυτός ο τρόπος πρέπει να είναι γνωστός, για να μπορέσει το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. να διαβάσει τα δεδομένα που περιέχονται σε κάποιο αρχείο και να τα ενσωματώσει στα δικά του αρχεία. Τα πεδία κάθε αρχείου περιέχονται σε ορισμένες θέσεις (στήλες) μέσα σε αυτό, και αυτές ακριβώς τις θέσεις (και μερικές ακόμη πληροφορίες για τα πεδία) θα εισάγετε στη σχεδίαση του font ανάγνωσης.

Ο ευκολότερος τρόπος, για να δείτε πώς περιέχονται τα πεδία σε κάποιο αρχείο άλλου προγράμματος, είναι να πάρετε μια εκτύπωση του αρχείου αυτού και να μετρήσετε από πού αρχίζει και πόσες στήλες καταλαμβάνει κάθε πεδίο σε αυτήν. Τις πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιήσετε για να σχεδιάσετε (με παρόμοιο τρόπο) το font ανάγνωσης του αρχείου αυτού από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P.

Είναι απαραίτητο να υπάρχει ο κωδικός (είδους, πελάτη κ.τ.λ.) στο αρχείο ΑSCΙΙ που θα διαβαστεί, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εισαγωγή των πληροφοριών που συνοδεύουν τον κωδικό στα αρχεία σας.

· Συσχετισμός αρχείων – πεδίων και επιλογή αρχείων με fonts

Τα fonts βρίσκονται σε ειδικά αρχεία. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. σας ζητά αρχικά να επιλέξετε για ποιο αρχείο θα σχεδιάσετε κάποιο font ανάγνωσης. Επιλέξτε από το παράθυρο το αρχείο (αποθήκης, πελατών κτλ). Η επιλογή είναι σημαντική διότι θα μπορείτε να επιλέξετε τα πεδία που θα περιλαμβάνονται στο font μόνο από ένα αρχείο. Όλα τα πεδία του αρχείου αυτού μπορείτε να τα δείτε, σε λίγο, με τη χρήση των F keys. Κάθε πεδίο χαρακτηρίζεται από έναν αριθμό, με τον οποίο θα το συμπεριλάβετε στη λίστα περιγραφής του fonts. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. σας προβάλλει συνεχώς, στο επάνω δεξιό μέρος της οθόνης, ποιο αρχείο επιλέξατε για να δημιουργήσετε γι’ αυτό κάποιο font ανάγνωσης.

Σε ένα αρχείο υπάρχουν 36 διαφορετικά fonts. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι τα ίδια fonts μπορείτε να δείτε έχοντας κάνει οποιαδήποτε από τις παραπάνω επιλογές που αφορούν το αρχείο για το οποίο σχεδιάζετε το συγκεκριμένο font ανάγνωσης. Η διαφορά βρίσκεται στην αντιστοίχιση των πεδίων του αρχείου με τους αριθμούς τους. Μπορείτε, δηλαδή να έχετε κάποιο font που χρησιμοποιείται για ανάγνωση Πελατών, στο οποίο το πεδίο 2 αντιστοιχεί στον κωδικό του πελάτη (αυτό σημαίνει πως έχετε επιλέξει Πελάτες από το παράθυρο Επιλογή Αρχείου που εμφανίζεται στη αρχή της εργασίας). Το ίδιο όμως font μπορείτε να δείτε και αφού έχετε επιλέξει, για παράδειγμα, Κινήσεις Αποθήκης στην επιλογή αρχείου. Τώρα όμως το πεδίο 2 αντιστοιχεί στον κωδικό είδους και όπως είναι φυσικό, εάν το ίδιο font χρησιμοποιηθεί για διαφορετικά αρχεία χωρίς να διαφοροποιηθεί, τα αποτελέσματα δεν θα είναι σωστά γιατί τα πεδία του αρχείου ΑSCΙΙ που θα διαβαστεί θα εισαχθούν σε άλλα πεδία στο αρχείο του ΚΕΦΑΛΑΙΟY E.R.P., πιο συγκεκριμένα, στα πεδία που οι αριθμοί τους περιλαμβάνονται στο font σύμφωνα με το εκάστοτε αρχείο. Μπορείτε όμως πολύ εύκολα να μετατρέψετε κάποιο font που χρησιμοποιείτε για ένα αρχείο (αφού συνήθως το αντιγράψετε πριν σε κάποιο νέο font) σε ένα χρήσιμο font για κάποιο άλλο αρχείο και να αποφύγετε την διαδικασία επανασχεδιασμού ολόκληρης της φόρμας. Βοηθητικές εργασίες όσον αφορά την αντιγραφή φορμών θα βρείτε στα F keys, όπου επίσης, θα βρείτε και την αντιστοίχιση των πεδίων κάθε αρχείου με τον αριθμό τους. Επαναλαμβάνεται πως η αντιστοίχιση αυτή εξαρτάται από το ποιο αρχείο επιλέξατε στην αρχή της εργασίας.

Είδαμε πως κάθε αρχείο fonts περιλαμβάνει 36 διαφορετικά fonts. Είναι λοιπόν απαραίτητο να ονομάζετε τα fonts σας ακριβώς σύμφωνα με τη χρήση τους, έτσι ώστε να αποφύγει η λανθασμένη χρησιμοποίησή τους. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. αμέσως μετά την επιλογή αρχείου όσον αφορά το με ποιο θα σχετίζονται τα πεδία του font (αποθήκη, κινήσεις αποθήκης κτλ), θα σας ζητήσει το όνομα του αρχείου που περιλαμβάνει τα fonts (συνήθως με suffix .afn). Πρέπει να προσδιορίσετε το όνομα του αρχείου με τα fonts που θα εργαστείτε τώρα. Πρέπει να δώσετε το όνομα αυτό, ή να επιλέξετε ένα από πολλά ήδη δημιουργημένα αρχεία με fonts (που έχουν για παράδειγμα το suffix afn) εισάγοντας *.afn, που σημαίνει προβολή σε παράθυρο όλων των αρχείων με suffix afn για επιλογή από αυτά. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο, φωτίζοντας τη γραμμή <νέο αρχείο> που προβάλλεται μετά τη λίστα των ήδη δημιουργημένων αρχείων με fonts, ή να επιλέξετε ένα από αυτά.

Μόλις ολοκληρωθεί η επιλογή του αρχείου με τα fonts πρέπει να διαλέξετε σε ποιο font από αυτά θα εργαστείτε, από το σχετικό παράθυρο που περιλαμβάνει όλα τα fonts του συγκεκριμένου αρχείου. Αμέσως προβάλλεται η ονομασία του font, την οποία μπορείτε και να μεταβάλετε. Εάν πρόκειται για σχεδιασμό νέου font, εισάγετε εδώ την ονομασία του. Τώρα είστε έτοιμοι να σχεδιάσετε το font, ακολουθώντας τις οδηγίες στις επόμενες σελίδες.

Προηγούμενο

Import Αρχείου