Αλλαγή Νομισμάτων

Αν οι συναλλαγές που έχετε με έναν πελάτη είναι σε ξένο νόμισμα έχετε τη δυνατότητα με την εργασία Αλλαγή Νομισμάτων να μεταβάλλετε το υπόλοιπό του σε περίπτωση που αλλάξει το νόμισμα συναλλαγής.

Επιλέξτε αρχικά, τον πελάτη χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης και το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P θα εμφανίσει αυτόματα, το υπόλοιπο του πελάτη στο τρέχον νόμισμα συναλλαγών καθώς και το νόμισμα αυτό.

Ορίστε στη συνέχεια, στο πεδίο “ξένο νόμισμα προς” το νέο νόμισμα συναλλαγών με τον πελάτη. Η επιλογή του νομίσματος, γίνεται με τη χρήση του πλήκτρου [Tab]. Κατόπιν δηλώστε τη σχέση του νέου νομίσματος που επιλέξατε με το προηγούμενο ώστε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P να υπολογίσει το υπόλοιπο του πελάτη στο νέο νόμισμα.

Αν απαντήσετε καταφατικά Ν(Ναι) στην ερώτηση της εφαρμογής για την καταχώρηση των αλλαγών τότε στα σταθερά στοιχεία του πελάτη, το τρέχον Ξένο νόμισμα θα αντικατασταθεί με το νέο, τα ποσά των χρεώσεων, πιστώσεων και υπολοίπων θα αντικατασταθούν με τα νέα ενώ οι κινήσεις του πελάτη θα παρακολουθούνται από τη στιγμή αυτή και έπειτα στο νέο νόμισμα.

.