Νέος Προμηθευτής

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Χρησιμοποιήστε την εργασία Νέος Προμηθευτής για να εισάγετε τα πάγια στοιχεία του Προμηθευτή.

Αρχικά επιλέξτε εάν θέλετε επαναλαμβανόμενη καταχώρηση ή όχι. Απαντώντας «Ναι», η εφαρμογή σας παρέχει τη δυνατότητα να συμπληρώσετε μόνο τα στοιχεία που είναι διαφορετικά για κάθε νέο προμηθευτή, κρατώντας τα υπόλοιπα στοιχεία, σταθερά. Ακολουθεί η περιγραφή όλων των πεδίων που εμφανίζονται στην οθόνη της εργασίας αυτής και θα πρέπει να συμπληρωθούν:

· Κωδικός

Εισάγετε τον κωδικό του προμηθευτή, ο οποίος πρέπει να βρίσκεται σε συμφωνία με τη μορφή του κωδικού που έχετε ορίσει στην [Οργάνωση – Παράμετροι – Ειδικές – Προμηθευτές].

Εάν δώσετε κωδικό που δε συμφωνεί με τη μορφή αυτή, το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα προβάλλει κατάλληλο προειδοποιητικό μήνυμα.

· Επωνυμία

Εισάγετε την επωνυμία του προμηθευτή.

· Βοηθητικός κωδικός

Εισάγετε το βοηθητικό κωδικό του προμηθευτή.