Καταχωρήσεις

Χρησιμοποιήστε την εργασία Καταχωρήσεις για το σχηματισμό των λογιστικών άρθρων. Η καταχώρηση των άρθρων (On line ή Προσωρινά), εξαρτάται από την επιλογή που έχετε εισάγει στην εργασία [Οργάνωση – Παράμετροι – Ειδικές – Λογιστική].

Τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν για την καταχώρηση ενός λογιστικού άρθρου είναι:

· Ημερομηνία

Εισάγετε την ημερομηνία της κίνησης ή πατήστε [Enter] για να εισαχθεί αυτόματα η τρέχουσα ημερομηνία.

· Κωδικός Κίνησης

Εισάγετε τον επιθυμητό κωδικό κίνησης Γενικής Λογιστικής ή τον επιλέγετε από τον πίνακα των κωδικών κίνησης που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο [Τab].

Εάν ο κωδικός κίνησης που επιλέξατε έχει αντισυμβαλλόμενο λογαριασμό, αυτός θα εμφανιστεί αυτόματα στην πρώτη γραμμή του άρθρου.

· Παραστατικό

Εισάγετε τα στοιχεία του παραστατικού της κίνησης. Τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται σε κάθε γραμμή του άρθρου.

· Ξένο Νόμισμα

Εισάγετε το ξένο νόμισμα, επιλέγοντας το από τον πίνακα των νομισμάτων που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο [Τab].