Λοιπές

Οι Λοιπές Εκτυπώσεις περιλαμβάνουν τις εξής εργασίες:

  1. Εκκρεμότητες Πελατών
  2. Εισφορά Ανακύκλωσης
  3. Intrastat Αποστολών
  4. VIES Παραδόσεων
  5. Πλήρες Export Παραστατικών
  6. Πλήρες Export Παραγγελιών

 

Εκκρεμότητες Πελατών

Με την εκτύπωση αυτή μπορείτε να δείτε τις εκκρεμότητες των πελατών σας.

Εισφορά Ανακύκλωσης

Με την εκτύπωση αυτή μπορείτε να προβάλλετε παραστατικά που έχουν εισφορά ανακύκλωσης.

Intrastat Αποστολών

Η εργασία Intrastat Αποστολών εκτυπώνει κατάσταση των παραστατικών πώλησης τα οποία πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α.  Χρησιμοποιούν Ξένο Νόμισμα (το πρόγραμμα προτείνει αυτόματα στο παράθυρο πολλαπλής επιλογής τα παραστατικά που χρησιμοποιούν ξένο νόμισμα).

β.  Έχουν εκδοθεί σε πελάτες των οποίων η χώρα ανήκει στην Ε.Ε. (είναι συμπληρωμένη στον πίνακα “Χώρα” η τρίτη στήλη VIES).

γ.  Έχουν συμπληρωμένα τα στοιχεία Intrastat ([Ctrl+F8] κατά την καταχώρηση του παραστατικού)

Επιλέξτε αρχικά, τα παραστατικά τα οποία θα ληφθούν υπόψη στην εκτέλεση της εργασίας, επιλέγοντας από τον πίνακα που εμφανίζει η εφαρμογή. Δηλώστε στη συνέχεια, την περίοδο της χρήσης για την οποία θέλετε την εκτύπωση. Απαντήστε κατόπιν, στην ερώτηση “Να περιληφθούν τα εκτυπωμένα / μη εκτυπωμένα / όλα [Ε/Μ/Ο]”. Επιλέξτε τέλος, τους κωδικούς πελατών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση καθώς και εάν θέλετε η κατάσταση να εκτυπωθεί σε προτυπωμένο έντυπο ή όχι. Η εργασία θα εκτυπώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (περιγραφή εμπορευμάτων, χώρα, φύση συναλλαγής, τρόπος μεταφοράς, κωδικός συνδυασμένης ονοματολογίας, καθαρή μάζα, συμπληρωματικές μονάδες, τιμολογηθέν ποσό και στατιστική αξία). Εάν επιλέξετε να κατευθύνετε την εκτύπωση σε αρχείο ASCII, τότε προβάλλεται η ερώτηση “Θέλετε γραμμογράφηση για import στο IDEP;”. Εάν απαντήσετε καταφατικά, τότε το αρχείο που θα παραχθεί θα είναι απολύτως αναγνώσιμο από την μηχανογράφηση του IDEP.

VIES Παραδόσεων

Η εργασία εκτύπωσης Vies Παραδόσεων εκτυπώνει κατάσταση των παραστατικών πώλησης τα οποία καλύπτουν τις ίδιες προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη εργασία. Επιλέγετε τα παραστατικά που θα ληφθούν υπόψη για την εκτέλεση της εργασίας και στη συνέχεια, το τρίμηνο για το οποίο θέλετε την εκτύπωση. Τέλος, επιλέξτε και σ’ αυτή την περίπτωση, εάν θέλετε εκτύπωση σε προτυπωμένο έντυπο ή όχι.

Πλήρες Export παραστατικών

Με την εργασία αυτή έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε αρχείο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για Import στα παραστατικά πωλήσεων. Το αρχείο που θα παραχθεί, περιέχει τα στοιχεία των παραστατικών με τα αντίστοιχα στοιχεία των ειδών. Επιλέξτε αρχικά, τα είδη παραστατικών, τους κωδικούς ειδών καθώς και το χρονικό διάστημα των παραστατικών που θα περιληφθούν στην εκτέλεση της εργασίας. Δηλώστε στη συνέχεια, εάν θέλετε τα εκτυπωμένα, τα μη εκτυπωμένα ή όλα τα παραστατικά, κάποιο συγκεκριμένο πωλητή, αν θέλετε ανάλυση κατά χρώμα μέγεθος,[Ν/Ο] και τον τρόπο ταξινόμησης. Ορίστε τέλος, το κανάλι εκτύπωσης. Στη συγκεκριμένη εκτύπωση πρέπει να επιλέξετε σαν κανάλι εξόδου την εκτύπωση σε Αρχείο ASCII.

Πλήρες Export παραγγελιών

Ισχύουν τα αντίστοιχα με την προηγούμενη εκτύπωση.

Προηγούμενο

Παραγγελίες

Επόμενο

Ειδικές