Δημιουργία Προϋπολογισμών

Με την εργασία αυτή, μεταφέρονται μαζικά τα πραγματοποιηθέντα μεγέθη της εταιρίας (χρήσης) που θα επιλεχθεί, ως στοιχεία προηγούμενης χρήσης στην τρέχουσα εταιρία (χρήση).

Τα ανωτέρω μεγέθη μεταφέρονται και σαν Προϋπολογιστικά μεγέθη της τρέχουσας εταιρίας (χρήσης), προσαυξημένα εάν επιθυμείτε, με διδόμενο ποσοστό που καθορίζεται στο διάλογο των ερωτήσεων που προηγείται της εργασίας.