Πεδία Βασικής Οθόνης

Η βασική οθόνη της εφαρμογής χωρίζεται σε 4 περιοχές.

Στο επάνω τμήμα της οθόνης (περιοχή τίτλου), εμφανίζονται η ονομασία και το Serial Number της εφαρμογής, καθώς και τα σύμβολα:

Ελαχιστοποίησης της οθόνης της εφαρμογής,

Μεγιστοποίησης της οθόνης εφαρμογής,

x Ακύρωσης εργασίας, εξόδου από κάποια εργασία, ή επιστροφής σε προηγούμενο menu.

Προηγούμενο

Βασική οθόνη