Δημιουργία Παραστατικών

Η εργασία Δημιουργία Παραστατικών χρησιμοποιείται για την αυτόματη δημιουργία παραστατικών πώλησης βάσει μοντέλου (αφορά παραγγελίες ή παραστατικά πώλησης).

Επιλέξτε αρχικά, το μοντέλο του παραστατικού που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της εργασίας. Ορίστε στη συνέχεια, τους πελάτες για τους οποίους θα δημιουργηθούν παραστατικά, χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης. Επιλέξτε κατόπιν, τον τύπο του παραστατικού που θα μετασχηματιστεί, την περιοδικότητα των παραστατικών καθώς και τις ημερομηνίες του πρώτου και του τελευταίου παραστατικού που θα δημιουργηθούν.

Δηλώστε τέλος, εάν θέλετε αυτόματη αλλαγή τιμών στα παραστατικά που θα δημιουργηθούν. Εάν επιλέξετε την αυτόματη αλλαγή τιμών, το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα ακολουθήσει την κάτωθι προτεραιότητα: εάν υπάρχουν ειδικοί τιμοκατάλογοι προτεραιότητα έχει το ποσοστό του ειδικού τιμοκαταλόγου, κατόπιν η ειδική τιμή και τέλος, η τιμή πώλησης από το κύριο αρχείο της αποθήκης.

Τέλος, επιβεβαιώστε ή όχι την εκτέλεση της εργασίας, απαντώντας στη σχετική ερώτηση της εφαρμογής.

.