Βιβλίο Επιχορηγήσεων

Η εργασία χρησιμοποιείται για την εκτύπωση κατάστασης με τα πάγια για τα οποία έχετε πάρει επιχορήγηση. Για κάθε πάγιο απεικονίζονται: κωδικός και περιγραφή του παγίου, η αξία κτήσης, η αξία επιχορήγησης, η αξία πώλησης και η υπολειμματική αξία του.

.