Εκτυπώσεις λοιπών αρχείων

Περιλαμβάνονται τέσσερις εκτυπώσεις στην κατηγορία αυτή:

· Ετικέτες

Με την εργασία Ετικέτες εκτυπώνετε ετικέτες για τους πελάτες σας. Επιλέξτε την επιθυμητή μορφή ετικετών που έχετε σχεδιάσει με την επιλογή [Εργασίες – Σχεδίαση ετικετών] και στη συνέχεια το τμήμα του αρχείου για το οποίο θα εκτυπώσετε ετικέτες.

.

Προσοχή! Η εκτέλεση της εργασίας μπορεί να γίνει μόνο σε εκτυπωτή.

· Ειδικοί τιμοκατάλογοι

Με την εργασία Ειδικοί τιμοκατάλογοι, εκτυπώνετε τους ειδικούς τιμοκαταλόγους των πελατών σας, όπως τους έχετε καταχωρήσει ή μεταβάλει με την εργασία [Λοιπά Αρχεία – Ειδικοί Τιμοκατάλογοι].

Για κάθε πελάτη απεικονίζονται: ο κωδικός και η περιγραφή των ειδών για τα οποία υπάρχει κάποια ειδική συμφωνία, η τιμή και η ελάχιστη ποσότητα της συμφωνίας, η διάρκεια της συμφωνίας, ο εναλλακτικός κωδικός και η ημερομηνία έναρξης των ειδικών τιμών.

· Υποκαταστήματα πελατών

Στην επιλογή Υποκαταστήματα πελατών εκτυπώνετε τα υποκαταστήματα των πελατών σας, με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει στην καρτέλα τους.

· Τζίρος ανά υποκατάστημα

Η εργασία Τζίρος ανά υποκατάστημα εκτυπώνει τον συνολικό τζίρο ανά υποκατάστημα πελάτη, εάν υπάρχει καταχωρημένο στα σταθερά στοιχεία του ή αν έχει οριστεί από Λοιπά αρχεία – Υποκαταστήματα πελατών.

· Κινήσεις ανά υποκατάστημα

Η εργασία Κινήσεις ανά υποκατάστημα χρησιμοποιείται για την εκτύπωση κινήσεων πελατών ανά υποκατάστημα. Για κάθε πελάτη και υποκατάστημα απεικονίζονται: Ημερομηνία, Παραστατικό, Κ.Κ., Αιτιολογία, Χρέωση και Πίστωση.

.