Στατιστικές εκτυπώσεις

Η λειτουργία των εκτυπώσεων της εργασίας αυτής είναι παρόμοια με αυτή που περιγράφηκε στις Λογιστικές εκτυπώσεις και περιλαμβάνει τις εξής εκτυπώσεις:

· Ευρετήριο

Η εργασία Ευρετήριο χρησιμοποιείται για την εκτύπωση σταθερών στοιχείων πελατών. Για κάθε πελάτη απεικονίζονται: Κωδικός, Επωνυμία, ΑΦΜ/ΑΔΤ, Διεύθυνση έδρας 1, Πόλη/χώρα, Τηλέφωνο 1,2 και Κινητό.

·  κινηθέντες πελάτες

Στην εκτύπωση Μη κινηθέντες ελέγχονται για τη χρονική περίοδο που επιθυμείτε οι πελάτες οι οποίοι δεν έχουν κινηθεί. Στην εκτύπωση απεικονίζονται: Κωδικός, Επωνυμία, Υπεύθυνος, ΑΦΜ ή Αριθμός ταυτότητας, Τηλέφωνο, Ημερομηνία τελευταίας χρέωσης και πίστωσης.

· Υπέρβαση ορίων πίστωσης

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να παράγετε κατάσταση σχετικά με τα όρια πίστωσης του πελάτη.

· Τόκοι – καθυστερήσεις

Με την εργασία Τόκοι – καθυστερήσεις παίρνετε εκτυπώσεις που περιέχουν τα στοιχεία των καθυστερήσεων πληρωμών των πελατών σας, τα ποσά των τόκων κάθε παραστατικού που είναι σε καθυστέρηση καθώς και το συνολικό ποσό των τόκων από όλα τα παραστατικά. Στην εκτύπωση εμφανίζονται: Ημερομηνία, Παραστατικό, Κωδικό Κίνησης, Αιτιολογία κίνησης, Χρέωση, Πίστωση, Κάλυψη, Ακάλυπτο υπό, Τρόπος πληρωμής, Ημέρες πίστωσης, Ημερομηνία Λήξης, ημέρες καθυστέρησης, Επιτόκιο, Ποσό τόκου, Τόκος τιμολογίου, Τόκοι περιόδου χάριτος.

· Ταμειακή κατάσταση

Χρησιμοποιήστε την εργασία Ταμειακή κατάσταση για να εκτυπώσετε την ταμειακή κατάσταση του κεντρικού ή των υποκαταστημάτων σας. Στην εκτύπωση εμφανίζονται συγκεντρωτικά κατά ημέρα τα εξής: Ημερομηνία, αιτιολογία, παραστατικά, εισπράξεις, πληρωμές, πλήθος παραστατικών, πιστώσεις, πλήθος πιστώσεων.

Στο τέλος της εκτύπωσης, παρέχεται συνοπτικά το υπόλοιπο του ταμείου, για την προηγούμενη ημέρα, την τρέχουσα ημέρα, καθώς το υπόλοιπο σε μεταφορά για την επόμενη.

· Προϋπολογισμοί

Χρησιμοποιήστε την εργασία Προϋπολογισμοί για να παράγετε συγκριτική κατάσταση με τα προϋπολογισθέντα και πραγματοποιηθέντα μεγέθη των πελατών σας καθώς και τις αξιακές και ποσοστιαίες διαφορές των μεγεθών αυτών.

Για κάθε πελάτη, απεικονίζονται κωδικός, επωνυμία, προϋπολογισθέντα και πραγματοποιηθέντα μεγέθη, καθώς και η αξιακή και ποσοστιαία διαφορά μεταξύ των μεγεθών αυτών.

· Συγκρίσεις 2 χρήσεων

Όμοια με τα παραπάνω, με την εργασία Συγκρίσεις 2 ετών παίρνετε εκτυπώσεις που περιέχουν τα στοιχεία των πελατών σας για την τρέχουσα και την προηγούμενη χρήση με συγκρίσεις μεταξύ τρεχόντων και προηγουμένων μεγεθών, καθώς και τις αξιακές και ποσοστιαίες διαφορές.

· Τζίρος ανά κατηγορία

Χρησιμοποιήστε την εργασία Τζίρος ανά κατηγορία για να παράγετε κατάσταση τζίρου ανά κατηγορία πελάτη.

· Στατιστική τρ. πληρωμής

Χρησιμοποιήστε την εργασία Στατιστική τρόπου πληρωμής για να παράγετε κατάσταση στατιστικής τρόπου πληρωμής πελάτη.

.