Προβολή

Χρησιμοποιήστε την εργασία Προβολή για να προβάλλετε τα σταθερά στοιχεία των παγίων σας χωρίς τη δυνατότητα τροποποίησης.

Αναζητήστε το πάγιο που επιθυμείτε να προβάλλετε, χρησιμοποιώντας κάποια από τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης και επιλέξτε τον πατώντας το πλήκτρο [Enter] ώστε να δείτε σε 5 συνολικά σελίδες, όλες την απαραίτητη πληροφόρηση γι’ αυτόν.

Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι:

Σελίδα 2

Στην σελίδα 2 μπορείτε να δείτε τα ειδικά στοιχεία του παγίου σας που αποτελούνται από 4 κείμενα, 3 ημερομηνίες, 3 πίνακες, 6 αριθμούς καθώς και 8 αθροιστές.

Σελίδα 3

Στην σελίδα 3 βλέπετε για κάθε πάγιο, τα συνολικά του μεγέθη για τις διάφορες κατηγορίες αποσβέσεων. Η προβολή των οικονομικών στοιχείων του παγίου αφορά τόσο το κυρίως πάγιο, όσο και τις τυχόν προσθήκες και βελτιώσεις που του έχετε επιφέρει.

Σελίδα 4

Στην σελίδα 4 βλέπετε για κάθε πάγιο, τις τακτικές και τις πρόσθετες αποσβέσεις του, για κάθε περίοδο της τρέχουσας χρήσης. Τα στοιχεία αποσβέσεων της σελίδας αυτής, αφορούν τις κανονικές αποσβέσεις του παγίου.

Σελίδα 5

Στην σελίδα 5 βλέπετε για κάθε πάγιο, τις τακτικές και τις πρόσθετες αποσβέσεις του, για κάθε περίοδο της τρέχουσας χρήσης. Τα στοιχεία αποσβέσεων της σελίδας αυτής, αφορούν τις φορολογικά αναγνωρίσιμες αποσβέσεις του παγίου.

.

Επόμενο

Καρτέλα