Λογιστικές Εκτυπώσεις

Για όλες τις εκτυπώσεις αυτής της εργασίας μπορείτε να καθορίζετε τις ειδικές παραμέτρους της κάθε εκτύπωσης, θέτοντας τις κατάλληλες κατά περίπτωση απαντήσεις στα παράθυρα διαλόγων που εμφανίζει η εφαρμογή.

Τέλος, διαλέγετε κανάλι εκτύπωσης: οθόνη (standard, windows), εκτυπωτής(draft, windows), αρχείο εκτύπωσης, αρχείο ASCII, Microsoft Excel, Microsoft Word, αρχείο HTML, αρχείο PDF ή αρχείο DBase III.

Περιλαμβάνονται οι εξής εκτυπώσεις στην κατηγορία αυτή:

· Μηνιαία κίνηση

Η εργασία Μηνιαία κίνηση προμηθευτών εκτυπώνει κατάσταση με την κίνηση των προμηθευτών σας για την περίοδο που σας ενδιαφέρει. Για κάθε προμηθευτή απεικονίζονται: Κωδικός, Επωνυμία, Χρέωση, Πίστωση και υπόλοιπο Προηγουμένων περιόδων, Χρέωση & Πίστωση τρέχουσας περιόδου και τρέχον υπόλοιπο.

· Ισοζύγιο

Η εργασία Ισοζύγιο προμηθευτών εκτυπώνει το ισοζύγιο των προμηθευτών σας για την περίοδο που σας ενδιαφέρει. Για κάθε προμηθευτή απεικονίζονται: Κωδικός, επωνυμία, χρέωση και πίστωση, τόσο για την απογραφή έναρξης της χρήσης όσο και προοδευτικά. Απεικονίζεται, επίσης, το τρέχον υπόλοιπο του προμηθευτή.

· Ισοζύγιο περιόδου

Με την εργασία Ισοζύγιο περιόδου εκτυπώνετε το ισοζύγιο περιόδου. Η εκτύπωση περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία: Κωδικός, Επωνυμία, Χρέωση & Πίστωση εκ μεταφοράς, Χρέωση & Πίστωση της περιόδου που επιλέξατε και το υπόλοιπο.

· Κατάσταση απογραφής

Χρησιμοποιήστε την εργασία Κατάσταση απογραφής για να εκτυπώσετε την κατάσταση απογραφής των προμηθευτών σας. Για κάθε προμηθευτή απεικονίζονται: Κωδικός, επωνυμία, απογραφή (χρέωση, πίστωση).

· Υπόλοιπα

Χρησιμοποιήστε την εργασία Υπόλοιπα για να εκτυπώσετε τα υπόλοιπα των προμηθευτών. Η συγκεκριμένη εκτύπωση μπορεί να παραχθεί με δύο τρόπους, ανάλογα με το εάν θέλετε ενηλικίωση ή όχι των υπολοίπων των προμηθευτών σας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση απεικονίζονται: Κωδικός, Επωνυμία, υπόλοιπο ανά περίοδο ενηλικίωσης, συνολικό υπόλοιπο, εκκρεμούντα αξιόγραφα, συνολικό άνοιγμα προς τον προμηθευτή, πίστωση χρήσης και όριο πίστωσης.

· Υπόλοιπα σε Ξ.Ν.

Χρησιμοποιήστε την εργασία Υπόλοιπα σε Ξ.Ν. για να εκτυπώσετε τα υπόλοιπα των πελατών σε ξένο νόμισμα.