Κινήσεις

Στην καταχώρηση ή μεταβολή κινήσεων αποθήκης, που αφορούν είδη με παρακολούθηση σε χρώμα/μέγεθος, είναι υποχρεωτική η ανάλυση των ποσοτήτων στον σχετικό πίνακα, που εμφανίζεται όταν ο cursor μετακινηθεί στο πεδίο «Ποσότητα–1» της κίνησης.

Κατά την πληκτρολόγηση των ποσοτήτων, στον πίνακα της ανάλυσης κατά χρώμα/μέγεθος, εμφανίζεται το άθροισμά τους καθώς και το συνολικό υπόλοιπο των χώρου της κίνησης, ενώ είναι διαθέσιμη και η έμμεση προβολή «Υπόλοιπα ΑΧ κατά Χ/Μ» [Ctrl+F7].

Όταν ολοκληρωθεί η καταχώρηση των ποσοτήτων, με το πλήκτρο [Esc] το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. μας επιστρέφει στην οθόνη με τα στοιχεία της κίνησης, ενώ στο πεδίο «Ποσότητα-1» εμφανίζεται το άθροισμα των ποσοτήτων της ανάλυσης κατά χρώμα/μέγεθος. 

Στην προβολή των κινήσεων αποθήκης, που αφορούν είδη με παρακολούθηση σε χρώμα/μέγεθος, η ανάλυση των ποσοτήτων εμφανίζεται με το πλήκτρο [Tab].

Ο πίνακας με την ανάλυση των ποσοτήτων κατά χρώμα/μέγεθος, εμφανίζεται υποχρεωτικά (για τα σχετικά είδη) και στις εργασίες καταχώρησης Απογραφής και Φυσικής απογραφής ειδών.

.

Προηγούμενο

Αρχείο Ειδών

Επόμενο

Εκτυπώσεις