Εργασίες ΚΕΠΥΟ

Εδώ βρίσκονται συγκεντρωμένες όλες οι εργασίες που σχετίζονται με τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη δημιουργία και την ηλεκτρονική υποβολή των αρχείων ΚΕΠΥΟ. Συγκεκριμένα, εκτελούνται οι εξής υποεργασίες:

· Παράμετροι

Εμφανίζονται συγκεντρωμένες (κατά κατηγορία ΚΕΠΥΟ), όλες οι σχετικές κινήσεις και η παραμετροποίηση τους.

· Παραγωγή Αρχείων

Εργασία συγκέντρωσης των στοιχείων και παραγωγής των αρχείων ΚΕΠΥΟ με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές των σχετικών διατάξεων.

· Συνένωση Αρχείων

Εργασία που αφορά τη «συνένωση» 2 αρχείων ΚΕΠΥΟ και χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις όπου τα στοιχεία ενός (1) ημερολογιακού έτους βρίσκονται σε δύο (2) οικονομικές χρήσεις (πχ. εταιρίες με ενδιάμεσες ή υπερδωδεκάμηνες χρήσεις).

· Εκτυπώσεις

Εκτυπώσεις καταστάσεων ελέγχου των στοιχείων ΚΕΠΥΟ για Πελάτες, Προμηθευτές και Λογιστική.

.

 Ηλεκτρονική Υποβολή

Εργασία που σχετίζεται με την ηλεκτρονική υποβολή (στο δικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ www.gsis.gr) των αρχείων ΚΕΠΥΟ που θα προκύψουν από τη σχετική εργασία