Προβολή

Χρησιμοποιήστε την εργασία Προβολή στοιχείων για να προβάλλετε όλα τα σταθερά και οικονομικά στοιχεία του προμηθευτή, χωρίς τη δυνατότητα να μεταβάλλετε κάποια από αυτά.

Επιλέξτε τον προμηθευτή που σας ενδιαφέρει πατώντας το πλήκτρο [Enter] και δείτε σε 11 συνολικά σελίδες, όλες την απαραίτητη πληροφόρηση για τον προμηθευτή αυτόν. Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι:

Σελίδα 4

Χρέωση ή πίστωση:

· Εκ Μεταφοράς

Το υπόλοιπο απογραφής του προμηθευτή που μεταφέρθηκε από την προηγούμενη χρήση. Εάν τα οικονομικά στοιχεία του προμηθευτή τηρούνται σε ξένο νόμισμα, μέσα σε παρένθεση εμφανίζεται το αντίστοιχο ποσόν στο νόμισμα αυτό.

· Περιόδου

Το συνολικό ποσό χρέωσης και πίστωσης της τρέχουσας περιόδου.

· Χρήσης

Το συνολικό ποσό χρέωσης και πίστωσης της τρέχουσας χρήσης (από την αρχή του έτους). Εάν τα οικονομικά στοιχεία του προμηθευτή τηρούνται σε ξένο νόμισμα, μέσα σε παρένθεση εμφανίζεται το αντίστοιχο ποσόν στο νόμισμα.

· Προοδευτικά

Το συνολικό ποσό που υπολογίζεται από το άθροισμα: Εκ μεταφοράς + Χρήσης.

· Υπόλοιπο

Η διαφορά: Προοδευτικά χρέωσης – προοδευτικά πίστωσης. Εάν είναι χρεωστικό εμφανίζεται στη στήλη Χρέωση, ενώ εάν είναι πιστωτικό, στη στήλη Πίστωση. Εάν τα οικονομικά στοιχεία του προμηθευτή τηρούνται σε ξένο νόμισμα, μέσα σε παρένθεση εμφανίζεται το αντίστοιχο ποσόν στο νόμισμα αυτό.

· Τελευταία Κίνηση

Η ημερομηνίες που έγιναν οι τελευταίες χρεωστικές και πιστωτικές αντίστοιχα κινήσεις.