Το Αριθμητικό – Λειτουργικό τμήμα

Το Αριθμητικό Τμήμα του πληκτρολογίου χρησιμοποιείται για την ταχεία εισαγωγή αριθμών και αριθμητικών συμβόλων.

Το Λειτουργικό Τμήμα του πληκτρολογίου περιλαμβάνει τα πλήκτρα μετακίνησης με τα οποία επιτελούνται οι παρακάτω εργασίες:

· Enter ή Return

Αποδοχή κάποιας εργασίας, επιλογής ή μηνύματος, ή εισαγωγή και μετάβαση στο επόμενο πεδίο κατά την εισαγωγή πεδίων σε οθόνες.

· Εsc(ape)

Ακύρωση, διακοπή ή έξοδος από κάποια εργασία, ή επιστροφή σε προηγούμενο menu.

· Tab

Κλήση πίνακα από τον οποίο θα επιλεχθεί εγγραφή για εισαγωγή σε πεδίο της οθόνης.

· Caps Lock

Εναλλαγή από κεφαλαία σε μικρά και αντίστροφα.

· Home

Μετακίνηση του φωτεινού δείκτη εισαγωγής (Cursor) στο πρώτο πεδίο της τρέχουσας οθόνης.

· End

Τερματισμός της τρέχουσας εργασίας.

· Page Down

Διαδοχική εμφάνιση των πεδίων ή σελίδων που ακολουθούν.

· Page Up

Διαδοχική εμφάνιση των πεδίων ή σελίδων που προηγούνται.

· Insert

Εισαγωγή (θετική επιλογή) κάποιου πεδίου ή εργασίας σε αυτές που θα περιληφθούν σε κάποια επιλογή.

· Delete

Εξαγωγή (αρνητική επιλογή) κάποιου πεδίου ή εργασίας από αυτές που θα περιληφθούν σε κάποια επιλογή. Επίσης, διαγραφή κάποιου φακέλου από κύριο αρχείο (είδος, πελάτης κτλ) ή αρχείο κινήσεων (κίνηση). Η εφαρμογή πάντοτε προβάλλει ερώτηση επιβεβαίωση της διαγραφής.