Δημιουργία Προϋπολογισμών

Η εργασία Δημιουργία Προϋπολογισμών χρησιμοποιείται για την αυτόματη δημιουργία Προϋπολογισμών στα είδη της αποθήκης σας.

Η επεξεργασία των στοιχείων μπορεί να γίνει με βάση τα στοιχεία της προηγούμενης χρήσης ή με κάποια δοτή κατανομή προϋπολογισμών. Οι κατανομές αυτές δημιουργούνται με την εργασία [Οργάνωση – Παράμετροι – Πίνακες – Μοντέλα κατανομής].

Εάν εργασθείτε χρησιμοποιώντας τη δοτή κατανομή, επιλέξτε αρχικά, χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης, τα είδη για το οποία θα δημιουργηθούν οι προϋπολογισμοί.

Για κάθε ένα από τα είδη που θα εμφανιστούν στη σχετική λίστα, εισάγετε τον αριθμό της κατανομής που θα χρησιμοποιηθεί (1-15), τις ετήσιες προϋπολογισθείσες ποσότητες και αξίες εισαγωγών καθώς και τις ετήσιες προϋπολογισθείσες ποσότητες και αξίες εξαγωγών. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα κατανείμει τα ετήσια ποσά σε μηνιαία χρησιμοποιώντας τα ποσοστά της κατανομής που επιλέξατε.

Εάν εργασθείτε χρησιμοποιώντας ως βάση την προηγούμενη χρήση, επιλέξτε αρχικά εάν θα εισάγετε τα στοιχεία σε ποσοστιαία ή ποσοτική μορφή και σε ετήσια ή μηνιαία βάση. Για τη μηνιαία βάση θα εισάγετε στη συνέχεια για κάθε μήνα της χρήσης τα ποσά ή τα ποσοστά (ανάλογα με την επιλογή που κάνατε παραπάνω για ποσοτική ή ποσοστιαία μορφή εισαγωγής). Για την ετήσια βάση θα εισάγετε το ετήσιο ποσοστό αύξησης για χρέωση ή πίστωση, ή το ετήσιο ποσό χρέωσης ή πίστωσης.

Επιλέξτε τέλος, χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης, τα είδη για τα οποία θα δημιουργηθούν οι προϋπολογισμοί.

.