Ενημέρωση Λογιστικής

Η εργασία περιλαμβάνει τις εξής υποεργασίες:

· Ενημέρωση Γ. Λογιστικής

Με την εκτέλεση της εργασίας Ενημέρωση Λογιστικής, μεταφέρονται τα δεδομένα του Εμπορικού κυκλώματος στη Λογιστική με τη μορφή άρθρων. Με την επιλογή της εργασίας, εμφανίζεται οθόνη με ημερομηνιακές πληροφορίες σχετικά με την τελευταία εκτέλεση της εργασίας, καθώς και υποχρεωτικός καθορισμός ημερομηνιακού διαστήματος για το οποίο θα ενημερωθεί η Λογιστική.

Ακολουθεί ερώτηση για επανενημέρωση των ήδη ενημερωμένων εγγραφών, για δημιουργία άρθρων Αναλυτικής Λογιστικής και ακολούθως ξεκινά η εργασία.

Πριν την ενημέρωση της Γενικής Λογιστικής θα πραγματοποιηθεί έλεγχος υπαρκτότητας λογαριασμών. Με την εργασία αυτή ελέγχεται:

α. εάν υπάρχουν οι λογαριασμοί της Γενικής Λογιστικής που πρόκειται να ενημερωθούν και

β. εάν η σύνθεση και ο καθορισμός των κωδικών των λογαριασμών είναι σωστοί και ολοκληρωμένοι.

Εάν κατά τον έλεγχο η εφαρμογή διαπιστώσει κάποια λάθη, σας ενημερώνει με σχετικό μήνυμα και εμφανίζει ένα παράθυρο επιλογής καναλιού εκτύπωσης αυτών.

Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος θα αρχίσει η ενημέρωση και στην οθόνη εμφανίζονται τα στάδια ενημέρωσης:

“Ενημέρωση πωλήσεων ….” .

“Ενημέρωση αγορών…..” .

“Ενημέρωση εισπράξεων”.

“Ενημέρωση πληρωμών”.

“Δημιουργία λογιστικών άρθρων”. κ.λπ.

Όταν τελειώσει η ενημέρωση η επιστροφή στο προηγούμενο menu επιτυγχάνεται με τη χρήση του πλήκτρου [Enter].

· Ενημέρωση Α. Λογιστικής

Η εργασία αυτή δημιουργεί άρθρα Αναλυτικής Λογιστικής, αντλώντας δεδομένα από τις κινήσεις Αποθήκης. Ακολουθεί ο ίδιος διάλογος όπως και προηγουμένως και εκτελείται η διαδικασία δημιουργίας άρθρων.

· Εισαγωγή αρχείου GTemp

Εδώ ενημερώνονται τα αρχεία της Γενικής Λογιστικής του ΚΕΦΑΛΑΙΟY E.R.P. από άλλες εμπορικές εφαρμογές της UNISOFT SOFTWARE, με ειδικό αρχείο που έχει σχεδιαστεί για το σκοπό αυτό. Καθορίστε τη μορφή του αρχείου και ακολούθως δηλώστε το όνομα του αρχείου που θα εισαχθεί.

· Εξαγωγή αρχείου GTemp

Εδώ δημιουργείται αρχείο Λογιστικών άρθρων από κινήσεις του Εμπορικού κυκλώματος για ενημέρωση της εφαρμογής Εσόδων – Εξόδων. Η παραγωγή του αρχείου γίνεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα οριζόμενο από το χρήστη