Κλείσιμο Χρήσης

Η εργασία αφορά τις διαδικασίες κλεισίματος της τρέχουσας διαχειριστικής χρήσης και μεταφοράς των υπολοίπων απογραφής από όλες τις ενότητες της εφαρμογής στη νέα διαχειριστική χρήση.

Εκτός της δημιουργίας κινήσεων απογραφής, μεταφέρονται στη νέα χρήση και οι μηνιαίες απεικονίσεις των ενοτήτων Αποθήκης, Πελατών, Προμηθευτών, Λογιστικής, με σκοπό την εξαγωγή συγκριτικών στοιχείων μεταξύ προηγούμενης και τρέχουσας χρήσης. Υπάρχουν δύο μέθοδοι κλεισίματος χρήσης:

· Μέθοδος Α

Δημιουργείτε νέα εταιρία – χρήση ενώ η προηγούμενη παραμένει ανέπαφη.

· Μέθοδος Β

Διαχειρίζεστε με την ίδια εταιρία και τις δύο χρήσεις ανάλογα με την ημερομηνία εισόδου σε αυτή.

.