Τιμές κατά Πελάτη

Η εργασία Τιμές κατά πελάτη χρησιμοποιείται για να καταχωρήσετε τις ειδικές συμφωνίες πώλησης συγκεκριμένων ειδών σε πελάτες σας. Μπορείτε δηλαδή, για κάθε είδος της αποθήκης σας, να ορίσετε διαφορετική τιμή πώλησης ανά πελάτη.

Επιλέξτε αρχικά, το είδος για το οποίο θα εισάγετε τις ειδικές συμφωνίες πώλησης. Εάν για το είδος υπάρχουν ήδη καταχωρημένες τιμές πώλησης για πελάτες σας, εμφανίζεται λίστα με τους πελάτες αυτούς. Για να προσθέσετε ένα νέο πελάτη, πατήστε το πλήκτρο Insert ενώ για να διαγράψετε ένα ήδη υπάρχοντα πατήστε το πλήκτρο [Delete] και επιβεβαιώστε την πρόθεση σας.

Εάν δεν υπάρχουν καταχωρημένες τιμές πώλησης του είδους σε πελάτες σας, εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής των στοιχείων της ειδικής συμφωνίας.

.

.

Graphical user interface, application

Description automatically generatedΕπιλέξτε αρχικά, τον πελάτη για τον οποίο θα καταχωρήσετε τη συμφωνία, χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης.

Στη συνέχεια, εισάγετε την τιμή Χονδρικής και την τιμή Λιανικής, τη συμφωνηθείσα έκπτωση ή το ποσοστό της ανάλογα με τη συμφωνία, το ξένο νόμισμα εάν χρειάζεται, την ελάχιστη ποσότητα πώλησης και τη διάρκεια σε αριθμό ημερών για την οποία ισχύει η συμφωνία.

Τέλος, εισάγετε τη ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων τιμών καθώς και το εάν το συγκεκριμένο είδος θα πωλείται αποκλειστικά και μόνο στο συγκεκριμένο πελάτη.

Μόλις ολοκληρώσετε την εργασία, πατήστε το πλήκτρο [Escape] και καταχωρήστε ή όχι τις επιλογές σας, απαντώντας στη σχετική ερώτηση της εφαρμογής.

Την ίδια εργασία θα βρείτε και στην ενότητα Πελάτες, με την αντίστροφη όμως διαδικασία, επιλέγοντας δηλαδή αρχικά τον πελάτη, και κατόπιν τις τιμές πώλησης διαφόρων ειδών σ’ αυτόν τον πελάτη.

.