Γενικές

Στις Γενικές παραμέτρους καθορίζονται τα βασικά λειτουργικά στοιχεία όλης της εφαρμογής. Καθορίστε το κύριο νόμισμα της χρήσης – εταιρίας στα αντίστοιχα πεδία της εφαρμογής και τα δεκαδικά ψηφία που θα εμφανίζονται και θα υπολογίζονται συγχρόνως, στα αριθμητικά πεδία ανάλογα με το είδος τους, ποσοτικά, αξιακά ή πεδία τιμών.

Δηλώστε επίσης τις πλήρεις διευθύνσεις των βοηθητικών αρχείων που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα στην εκτέλεση πολλών εργασιών, το αρχείο εικόνων καθώς και το αρχείο φορμών, βάσει των οποίων εκτυπώνονται τα παραστατικά ή οι κινήσεις. Ορίστε στη συνέχεια, τα διαχωριστικά χιλιάδων, δεκαδικών, αφορούν την εμφάνιση των αξιακών πεδίων.

Αν η χρήση ξεκινά πριν από την 1/1/2013 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κ.Φ.Α.Σ), οι ημερομηνιακές φραγές αναφορικά με τη Θεωρημένη αποθήκη που απορρέουν από τον ΚΒΣ, ενεργοποιούνται θέτοντας «ΝΑΙ» στο σχετικό πεδίο. Ακόμη καθορίστε τα δεκαδικά ψηφία ποσοτήτων σε Χ /Μ από τον αντίστοιχο πίνακα. Οι παράμετροι Bar – Code αφορούν την ανάγνωση κωδικών Barcode και καθορίζεται η Τιμολόγηση με Barcode: (0 – Όχι, 1 – Ναι Σταθερό, 2 – Μεταβλητό). Εάν στην τιμολόγηση χρησιμοποιείται ανάγνωση κωδικών barcode που περιέχουν τις πληροφορίες «είδος – χρώμα – μέγεθος», τότε η παράμετρος πρέπει να έχει τιμή «1» εάν οι θέσεις και τα ψηφία των τριών κωδικών είναι σταθερά ή «2» εάν είναι μεταβλητά.

Στην περίπτωση 1 – Ναι Σταθερό, πρέπει να καθοριστούν οι θέσεις και τα ψηφία των κωδικών, στις εξής παραμέτρους: Ανάλυση Barcode Κωδικός: ? [?] Χρώμα: ? [?] Μέγεθος: ? [?]

Στην περίπτωση 2 – Ναι Μεταβλητό, πρέπει να καθοριστεί ο διαχωριστικός χαρακτήρας των τριών κωδικών, στην εξής παράμετρο: Διαχωριστικό πεδίων: [?]

Αν οι κωδικοί barcode για το χρώμα και το μέγεθος, περιέχουν αριθμούς που αντιστοιχούν στις θέσεις των αντίστοιχων πινάκων (και όχι κωδικούς χρωμάτων και μεγεθών), τότε πρέπει να δοθεί τιμή «Ναι», στην εξής παράμετρο: Αντιστοίχιση Χρωμάτων – Μεγεθών (Ναι / Όχι).

Επόμενο

Ειδικές