Εικόνα αγορών

Η εργασία προβάλλει την στατιστική, οικονομική παρουσίαση των αγορών. Τα δεδομένα διαμορφώνονται από τα κριτήρια που θα εφαρμόσετε (υποκατάστημα και χρονική περίοδο).

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται αφορούν:

 την συνολική αξία αγορών/δαπανών και το ποσοστό της μέσης έκπτωσης
 την αξία αγορών ειδών και το ποσοστό της μέσης έκπτωσης
 την αξία δαπανών και το ποσοστό της μέσης έκπτωσης
 το πλήθος των παραστατικών
 τον μέσο όρο γραμμών των παραστατικών
 τις συνολικές αγορές ειδών κα δαπανών της τρέχουσας και προηγούμενης χρήσης για το χρονικό διάστημα που επιλέξατε
 την αξία, το πλήθος και τον μέσο όρο γραμμών των παραγγελιών
 της αξία, το πλήθος και τον μέσο όρο γραμμών των δελτίων παραλαβής
 την αξία, το πλήθος και τον μέσο όρο γραμμών των επιστροφών.

Τα δεδομένα της παρουσίασης μπορούν:

 να σταλούν προς εκτύπωση, επιλογή «Εκτυπωτής»
 να αποθηκευτούν σε μορφή PDF, επιλογή «Σε αρχείο..»

Για ανανέωση των δεδομένων επιλέξτε «Εκτέλεση». Ο συνδυασμός των πλήκτρων [Ctrl + Alt +S] παρουσιάζει συνοπτικά ή αναλυτικά τις αξίες ενώ ο συνδυασμός των πλήκτρων [Ctrl +Alt +C] παρουσιάζει τα συγκρίσιμα στοιχεία μεταξύ της τρέχουσας και προηγούμενης χρήσης.

.

Προηγούμενο

Εξερεύνηση αγορών