Εικόνες

Η συγκεκριμένη εργασία απεικονίζει τα στατιστικά και οικονομικά στοιχεία των αποθεμάτων, των υπηρεσιών, των πωλητών, των πελατών, των προμηθευτών, των πωλήσεων, των αγορών, του ταμείου, των αξιογράφων, των ενεργειών C.R.M. και της εταιρίας. Αναλυτική παρουσίαση της κάθε απεικόνισης γίνεται στην αντίστοιχη ενότητα.

Η εικόνα της εταιρίας, για την χρονική περίοδο (σήμερα, χτες, εβδομάδα, προηγούμενη εβδομάδα και τρέχων μήνα) που θα επιλέξετε, απεικονίζει:

 για τους πελάτες, τον τζίρο και το υπόλοιπο,
 για τις πωλήσεις και τις παραγγελίες, την αξία, το πλήθος των παραστατικών και το πλήθος των γραμμών ειδών,
 για τις εισπράξεις, το σύνολο που προέρχεται από τα παραστατικά πώλησης και τα παραστατικά ταμείου και
 το μηνιαίο ΦΠΑ πωλήσεων και αγορών.

.

.

Προηγούμενο

Dashboards