Εικόνα υπηρεσιών / δαπανών

Η εργασία προβάλει την στατιστική, οικονομική παρουσίαση των παροχών/ έσοδα και των δαπανών.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Τα δεδομένα διαμορφώνονται από τα κριτήρια που θα εφαρμόσετε (υποκατάστημα και χρονική περίοδο). Για την πολλαπλή επιλογή μηνών και υποκαταστημάτων πατήστε [Ctrl] και με αριστερό κλικ ορίστε τις επιλογές σας.

Στην καρτέλα των παροχών/εσόδων οι πληροφορίες που προβάλλονται αφορούν:

 την αξία των παροχών,
 την αξία εκπτώσεων,
 το ποσοστό της μέσης έκπτωσης,
 το κόστος παροχής,
 το μικτό αποτέλεσμα και
 το ποσοστό του μικτού κέρδους.

Για τις «Υπεργολαβίες» εμφανίζονται τα στοιχεία της αξίας παροχής και λήψης καθώς και το ποσοστό του μικτού κέρδους.

Για τα «Άλλα έσοδα» εμφανίζεται η συνολική αξία και η αξία ανά κατηγορία.

.

Στην καρτέλα των δαπανών οι πληροφορίες που προβάλλονται αφορούν:

 την αξία δαπανών
 την αξία εκπτώσεων
 το ποσοστό της μέσης έκπτωσης και
 την κατανομή δαπανών ανά κατηγορία.

.

Για ανανέωση των δεδομένων επιλέξτε «Εκτέλεση». Ο συνδυασμός των πλήκτρων [Ctrl + Alt +S] παρουσιάζει συνοπτικά ή αναλυτικά τις αξίες ενώ ο συνδυασμός των πλήκτρων [Ctrl +Alt +C] παρουσιάζει τα συγκρίσιμα στοιχεία μεταξύ της τρέχουσας και προηγούμενης χρήσης.

.

Προηγούμενο

Εξερεύνηση κινήσεων