Γενική Λογιστική

Μέσω της εργασίας καθορίζονται οι παράμετροι των λογαριασμών γενικής λογιστικής.

.

Γενικά

 Μάσκα κωδικού: Κ καθορίστε την μορφή κωδικού των λογαριασμών λογιστικής με μέγιστο αριθμό χαρακτήρων εικοσιπέντε (25). Οι κωδικοί μπορεί να είναι αριθμητικοί (δηλώνονται με «D» και «d» για να ορισθεί το μήκος του μικρότερου αποδεκτού κωδικού).
 Ομάδες κωδικού: Προχωρήστε με την δημιουργία των ομάδων του κωδικού συμπληρώνοντας το πλήθος των χαρακτήρων του κωδικού που συμμετέχει στην ομαδοποίηση.
 Έλεγχος μοναδικότητας βοηθητικού κωδικού: Καθορίστε αν θα ελέγχεται ή όχι η μοναδικότητα του βοηθητικού κωδικού.
 Εξαίρεση από την αναζήτηση λογαριασμών με απαγόρευση: Καθορίστε αν θα εξαιρούνται ή όχι από την αναζήτηση των λογαριασμών εκείνοι που υπόκεινται σε έλεγχο κινήσεων.
 Εμφάνιση σχολίων κατά την επιλογή λογαριασμού: Ορίστε αν θα εμφανίζονται ή όχι τα σχόλια του λογαριασμού κατά την επιλογή του.
 Αυτόματη αντιγραφή των λογαριασμών στις εταιρίες: Καθορίστε τις εταιρίες που θα γίνει αντιγραφή των λογαριασμών.
 Η αντιγραφή σε άλλες εταιρίες περιλαμβάνει: Καθορίστε αν η αντιγραφή σε άλλες εταιρίες θα αφορά μόνο τις νέες εγγραφές ή τις μεταβολές ή και τα δύο.
 Διαδοχικές νέες εγγραφές: Ορίστε αν θα επιτρέπονται ή όχι οι διαδοχικές νέες εγγραφές στα άρθρα. Αν δηλαδή μετά την καταχώρηση κάποιου άρθρου η εφαρμογή θα προτείνει νέα καταχώρηση με την ίδια σειρά άρθρου.
 Αυτόματος ισοσκελισμός άρθρων: Ορίστε αν θα γίνεται ή όχι αυτόματος ισοσκελισμός των άρθρων.
 Αυτόματη αρίθμηση άρθρων: Ορίστε αν η αρίθμηση των άρθρων θα γίνεται αυτόματα ή όχι.
 Μεταβολή αριθμημένων άρθρων: Ορίστε αν θα επιτρέπεται ή όχι η μεταβολή των αριθμημένων άρθρων.
 Μεταβολή άρθρων από το εμπορικό: Ορίστε αν είναι δυνατή ή όχι η μεταβολή των άρθρων από την εμπορική διαχείριση. Η παράμετρος εμφανίζεται όταν δεν είναι ενεργή η διαχείριση της Γ. Λογιστικής (module).

.

Συναλλαγματικές διαφορές λογιστικής

 Σειρά άρθρων λογιστικής: Επιλέξτε την σειρά άρθρων λογιστικής που θα χρησιμοποιούνται για τις συναλλαγματικές διαφορές της λογιστικής.
 Λογαριασμός (Χρέωση): Επιλέξτε τον λογαριασμό χρέωσης που θα συνδέεται με τις συναλλαγματικές διαφορές της λογιστικής.
 Λογαριασμός (Πίστωση): Επιλέξτε τον λογαριασμό πίστωσης που θα συνδέεται με τις συναλλαγματικές διαφορές της λογιστικής.

.

Περιγραφές πεδίων

Ορίστε την περιγραφή, την ετικέτα και τον τίτλο κάθε πεδίου. Τα αντίστοιχα πεδία εμφανίζονται στα σταθερά στοιχεία των λογαριασμών.

.

Αθροιστές

Η εφαρμογή σας παρέχει την δυνατότητα να καθορίσετε για κάθε έναν από τους διαθέσιμους 16 αθροιστές που υπάρχουν, το πεδίο βάση του οποίου θα ενημερώνονται και να δηλώσετε αν τα στοιχεία τους θα μεταφέρονται από την μία χρήση στην άλλη. Τα αντίστοιχα πεδία εμφανίζονται στα οικονομικά στοιχεία των λογαριασμών.

.

Προηγούμενο

Έσοδα – Έξοδα

Επόμενο

Παραγωγή