Υπολογισμός τιμών κόστους

Η εργασία υπολογίζει μαζικά τις τιμές κόστους που εμφανίζονται στην δεύτερη σελίδα των οικονομικών στοιχείων των ειδών (Διαθέσιμοι πόροι – Αποθέματα – Στοιχεία ειδών – Οικονομικά – Σελ. 2).

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\a.png

.

Ορίστε την ημερομηνία μέχρι την οποία θα γίνει ο υπολογισμός των τιμών, ποιες τιμές (μέση σταθερή τιμή, περιοδική μέση τιμή, κυλιόμενη μέση τιμή, τιμή F.I.F.O, L.I.F.O) θα υπολογιστούν και τα είδη των οποίων η τιμές θα ενημερωθούν. Καθορίστε αν στον υπολογισμό θα ληφθούν υπόψη οι αντιστοιχίσεις των κινήσεων ειδών. Συνεχίστε επιλέγοντας «Εκτέλεση». Κατά την διάρκεια ολοκλήρωσης της εργασίας εμφανίζεται δείκτης προόδου της εκτέλεσης. Στο τέλος της εργασίας η εφαρμογή προβάλει σχετικό μήνυμα.

.