Ευρετήριο

Η εργασίας σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του ευρετηρίου των υπηρεσιών. Έχετε την επιλογή να προβάλλετε τις υπηρεσίες ανά τύπο.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Από προεπιλογή τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε υπηρεσία είναι:

 ο κωδικός και η περιγραφή,
 το ποσοστό ΦΠΑ,
 ο τύπος,
 το χαρακτηριστικό 1 & 2,
 η κατηγορία e-shop και
 η μονάδα μέτρησης.

Ο κωδικός της υπηρεσίας λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων της.

.

.

Επόμενο

Ισοζύγιο