Έξοδα / Φόροι πωλήσεων

Σελίδα «1»

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να καθορίσετε τα έξοδα/φόρους που επιβαρύνουν τις συναλλαγές με τους πελάτες.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Για την προβολή των στοιχείων μιας εγγραφής επιλέξτε «Στοιχεία» . Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν για κάθε έξοδο/φόρο είναι:

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του εξόδου/φόρου.
 Περιγραφή: Εισάγετε την ονομασία του εξόδου/φόρου.
 Τρόπος υπολογισμού: Ορίστε τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογίζεται η επιβάρυνση κατά τη συναλλαγή επιλέγοντας από τις παρακάτω διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα.
 Δίνεται κατά την τιμολόγηση
 Αξία x Συντελεστής /100
 Ποσότητα 1 x Συντελεστής
 Ποσότητα 2 x Συντελεστής
 Βάρος x Συντελεστής
 Όγκος x Συντελεστής
 Συντελεστής
 Είδος υπολογισμού: Επιλέξτε αν ο υπολογισμός της αξίας του εξόδου/φόρου θα γίνεται στην συνολική αξία του παραστατικού ή κατά είδος. Στον κατά είδος υπολογισμό, ο συντελεστής του εξόδου ορίζετε στα στοιχεία του είδους στο πεδίο «Ειδικοί φόροι». Όταν ο τρόπος υπολογισμού του εξόδου/φόρου δίνεται κατά την τιμολόγηση τότε ο υπολογισμός γίνεται στην συνολική αξία του παραστατικού.
 Ελάχιστο όριο αξίας παραστατικού: Ορίστε την ελάχιστη αξία παραστατικού για την οποία θα ισχύει η επιβάρυνση.
 Μέγιστο όριο αξίας παραστατικού: Ορίστε την μέγιστη αξία παραστατικού για την οποία θα ισχύει επιβάρυνση.
 Συμμετέχει στον υπολογισμό: Επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα το έξοδο/φόρο που επιβαρύνει το συγκεκριμένο έξοδο/φόρος. Στην περίπτωση αυτή ο συντελεστής του εξόδου/φόρου υπολογίζεται επί της αξίας του εξόδου/φόρου στο οποίο συμμετέχει. Η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν ο τρόπος υπολογισμού της επιβάρυνσης είναι «Αξία x Συντελεστής/100» και το είδος υπολογισμού «Συνολικά».
 Συντελεστής: Ορίστε την αξία της επιβάρυνσης χωρίς ΦΠΑ.
 Κατηγορία ΦΠΑ: Ορίστε την κατηγορία ΦΠΑ στην οποία ανήκει η επιβάρυνση.
 Τα καθεστώτα ΦΠΑ αγνοούνται: Δηλώστε αν λαμβάνονται υπόψη ή όχι στο υπολογισμό του ΦΠΑ του εξόδου τα ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ.
 ΦΠΑ από γραμμή είδους: Δηλώστε αν η αξία ΦΠΑ του εξόδου ορίζεται από την αξία ΦΠΑ του είδους. Η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν το είδος υπολογισμού της επιβάρυνσης είναι «Κατά είδος».
 Περιλαμβάνεται στις τιμές: Καθορίστε αν η επιβάρυνση εμπεριέχεται σε κάποια από τις τιμές του είδους και να ναι σε ποια. Μπορείτε να επιλέξετε λιανική ή χρονική τιμή ή ιστορικό τιμών. Η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν το είδος υπολογισμού της επιβάρυνσης είναι «Κατά είδος».
 Επηρεάζει τον τζίρο του πελάτη: Καθορίστε αν η επιβάρυνση συμμετέχει ή όχι στον τζίρου του πελάτη.
 Ειδικός φόρος: Καθορίστε αν η επιβάρυνση είναι ή όχι ειδικός φόρος.
 Συμμετέχει στην Intrastat: Καθορίστε αν η επιβάρυνση συμμετέχει ή όχι στους υπολογισμούς Intrastat.
 Συμμετέχει σε ΜΥΦ/ΚΕΠΥΟ: Καθορίστε αν η επιβάρυνση συμμετέχει ή όχι στις αξίες ΜΥΦ/ΚΕΠΥΟ.
 Αντιστροφή ενημέρωσης ΓΛ: Η παράμετρος καθορίζει τον τρόπο χρεοπίστωσης του ειδικού φόρου κατά την ενημέρωση της λογιστικής.
 Λογαριασμοί: Εισάγετε τους κωδικούς Γενικής Λογιστικής πωλήσεων και Γενικής Λογιστική ΦΠΑ πωλήσεων για κάθε ένα από τους δοτούς τύπους συναλλαγής που σχετίζεται με την επιβάρυνση.

.

Σελίδα «myDATA»

Εισάγουμε τον τύπο του εξόδου/φόρου κα την κατηγορία του στα myDATA

 Τύπος myDATA: Εισάγετε τον τύπο του εξόδου/φόρου επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές.
 Κωδικός παρακράτησης φόρου: Εισάγετε την κατηγορία του παρακρατούμενου φόρου επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές.
 Κωδικός τέλους: Εισάγετε την κατηγορία του τέλους επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές.
 Κωδικός λοιπόν φόρων: Εισάγετε τον κατηγορία του φόρου επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές.
 Κωδικός χαρτοσήμου: Εισάγετε την κατηγορία χαρτοσήμου επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές.

.

.