Τρέχοντα υπόλοιπα

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των τρεχόντων υπολοίπων των προμηθευτών. Καθορίστε αν θέλετε να συμπεριληφθούν και οι εγγραφές με μηδενικό υπόλοιπο.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Για κάθε επιλεγμένο προμηθευτή τα οικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται αφορούν:

 την αξία υπολοίπου,
 το σύνολο των εκκρεμών αξιογράφων και
 την αξία του ανοικτού υπολοίπου (αξία υπολοίπου συν εκκρεμή αξιόγραφα).

Ο κωδικός του προμηθευτή λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.