Στατιστική κατά κατηγορία e-shop

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των στατιστικών στοιχείων των ειδών κατά κατηγορία e-shop. Επιλέξτε περίοδο, αποθηκευτικό χώρο και μέγεθος μέτρησης.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.jpg

.

Για κάθε κατηγορία e-shop εμφανίζονται:

 ο κωδικός και η περιγραφή,
 η συνολική ποσότητα και αξία των ειδών που συνδέονται με αυτήν.

.

.