Στήλες βιβλίων

Με την εργασία αυτή έχετε την δυνατότητα να ορίσετε τις στήλες του βιβλίου Εσόδων – Εξόδων. Τα στοιχεία του πίνακα χρησιμοποιούνται για την συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου στα στοιχεία λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Για την προβολή των στοιχείων μιας εγγραφής επιλέξτε «Στοιχεία» .

Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν για κάθε στήλη είναι:

 Α/Α: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με τον αύξων αριθμό της εγγραφής.
 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό της στήλης.
 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή της κατηγορίας.
 Τύπος: Ορίστε αν η στήλη αφορά έσοδα ή έξοδα.
 Επιλογή αξίας: Ορίστε ποια αξία θα εμφανίζει η στήλη, την καθαρή, την αξία ΦΠΑ ή την συνολική.
 Ενεργή: Δηλώστε αν η στήλη είναι ενεργή ή όχι.

.