Ενηλικιωμένα υπόλοιπα

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των ενηλικιωμένων υπολοίπων των προμηθευτών με βάση τον κωδικό συσχέτισής τους. Η συμπλήρωση του πεδίου «Υπολογισμός μέχρι», όπου δηλώνετε μέχρι ποια ημερομηνία θα γίνουν οι υπολογισμοί, είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εκτύπωσης. Η εκτύπωση περιλαμβάνει τον κωδικό συσχέτισης, την επωνυμία του κύριου προμηθευτή, το υπόλοιπο ανά περίοδο, σύμφωνα με τις σχετικές παραμέτρους που υπάρχουν στην εργασία (Οργάνωση – Παράμετροι – Πελάτες) και το συνολικό υπόλοιπο.

.

.

Προηγούμενο

Τρέχοντα υπόλοιπα

Επόμενο

Ισοζύγιο