Ειδικές τιμές ειδών

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την προβολή και εκτύπωση των ειδικών τιμών των ειδών κατά προμηθευτή.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.jpg

.

Από προεπιλογή τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε προμηθευτή είναι ο κωδικός και η επωνυμία. Για κάθε είδος που έχει ειδική τιμή προβάλλονται:

 ο κωδικός και η περιγραφή,
 η μονάδα μέτρησης,
 η ημερομηνία έναρξης και λήξης της τιμολογιακής πολιτικής,
 η ελάχιστη ποσότητα για την οποία ισχύει η τιμολογιακή πολιτική και
 η τιμή και τα ποσοστά εκπτώσεων.

.