Λογιστικές κατηγορίες

Η συγκεκριμένη εργασία διαχειρίζεστε τον πίνακα με τις λογιστικές κατηγορίες που ανήκουν οι προμηθευτές. Ο διαχωρισμός των προμηθευτών σε κατηγορίες (Συνδεδεμένη οντότητα, Μη Συνδεδεμένη οντότητα, κ.λπ.), χρησιμοποιείται στην αυτόματη ενημέρωση των λογαριασμών Γενικής Λογιστικής.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας. Για την προβολή των στοιχείων μιας εγγραφής επιλέξτε «Στοιχεία» .

Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν για κάθε κατηγορία είναι:

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό της λογιστικής κατηγορίας.
 Περιγραφή: Εισάγετε την ονομασία της λογιστικής κατηγορίας.
 Λογ. πελατών: Εισάγετε τον κωδικό λογιστικής των προμηθευτών, ο οποίος θα εμφανιστεί με τη συμπλήρωση της λογιστικής κατηγορίας στα σταθερά στοιχεία του προμηθευτή.
 Συνδεδεμένη οντότητα: Δηλώστε αν ο προμηθευτής είναι ή όχι συνδεδεμένη οντότητα.

.

.