Συνόψεις χωρίς αντιστοίχιση

Η εκτύπωση εμφανίζει τις εγγραφές myDATA που ενώ δεν έχουν κάποιο ειδικό χαρακτηρισμό (Είδος συν/γής), δεν έχουν σύνδεση με κάποιο παραστατικό πώλησης ή αγοράς.

.