Λογαριασμοί εντύπων

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων που συμμετέχουν στα φορολογικά έντυπα.

Για το έντυπο που θα επιλέξετε προβάλλονται:

 ο κωδικός και η περιγραφή της μεταβλητής που συμμετέχει στο έντυπο,
 ο κωδικός και η περιγραφή των λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του συμμετέχουν στην κάθε μεταβλητή του εντύπου,
 ο τύπος του κάθε λογαριασμού (έσοδο ή έξοδο) και
 ο τρόπος που επηρεάζει ο λογαριασμός την αξία της μεταβλητής (προστίθεται ή αφαιρείται).

Ο κωδικός των λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων τους.

.

.