Συγκεντρωτική εικόνα

Η εργασία προβάλει τα πάγια που είναι ομαδοποιημένα βάσει ενός κοινού κωδικού συσχέτισης. Στη σελίδα «Οικονομικά» παρουσιάζουν ομαδοποιημένα τα οικονομικά στοιχεία των παγίων που έχουν σαν σημείο αναφοράς ένα κύριο πάγιο.

.

.