Λογιστικό σχέδιο

Με τη συγκεκριμένη επιλογή, εκτυπώνετε και προβάλλετε το λογιστικό σχέδιο των λογαριασμών λογιστικής. Μπορείτε να ορίσετε το εύρος των λογαριασμών, το βαθμό ανάλυσης και αν θα προβάλλονται μόνο οι λογαριασμοί του βαθμού που ορίσατε. Για κάθε λογαριασμό προβάλλονται:

 ο κωδικός,
 η περιγραφή,
 η λογιστική κατηγορία,
 το είδος λογαριασμού,
 το χαρακτηριστικό 1 & 2 και
 η πληροφορία αν μεταφέρεται ή όχι.

Ο κωδικός του λογαριασμού λειτουργεί σαν υπερσύνδεση για την προβολή των στοιχείων του.

.

Επόμενο

Ισοζύγιο