Μαζική αποστολή SMS

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την μαζική αποστολή SMS στους πελάτες, στους προμηθευτές καθώς και στα άτομα επαφής αυτών. Πριν την εκτέλεση της εργασίας θα πρέπει να έχουν οριστεί οι σχετικοί παράμετροι στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Παράμετροι – Γενικοί).

Αρχικά ορίστε αν θα γίνει ή όχι αναλυτική επιλογή των παραληπτών και επιλέξτε «Επόμενο» για να δημιουργήσετε το σώμα του μηνύματος.

Αν έχετε καθορίσει στις σχετικές ειδικές παραμέτρους της εργασίας (Οργάνωση – Παράμετροι – C.R.M.) να δημιουργούνται «Κατά περίπτωση» ενέργειες C.R.M. για κάθε SMS που αποστέλλεται στους πελάτες ή στις επαφές αυτών, στην επόμενη οθόνη καθορίστε τα παρακάτω πεδία.

Δημιουργία ενεργειών: Καθορίστε αν θα δημιουργηθούν ή όχι ενέργειες C.R.M.

Τίτλος Εισάγετε τον τίτλο που της ενέργειας που θα δημιουργηθεί

Χαρακτηριστικό 1: Εισάγετε το χαρακτηριστικό 1 της ενέργειας που θα δημιουργηθεί επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα.

Χαρακτηριστικό 2: Εισάγετε το χαρακτηριστικό 2 της ενέργειας που θα δημιουργηθεί επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα.

Τύπος ενέργειας: Εισάγετε τον τύπο της ενέργειας που θα δημιουργηθεί επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα.

Κατάσταση: Εισάγετε την κατάσταση της ενέργειας που θα δημιουργηθεί επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα.

Αν κάποιο από τα υποχρεωτικά πεδία για να καταχωρηθεί η ενέργεια λείπει, τότε ματαιώνεται η αποστολή SMS και η εφαρμογή εμφανίζει σχετικό μήνυμα.

Στην επόμενη οθόνη χρησιμοποιήστε τα φίλτρα για να ορίσετε τους παραλήπτες των SMS και επιλέξτε «Επόμενο».

Αν έχετε επιλέξει στην αρχική οθόνη να γίνει αναλυτική επιλογή των παραληπτών με την χρήση του πλήκτρου [Space] ή με διπλό κλικ γίνεται η επιλογή ή αποεπιλογή τους από την σχετική λίστα. Για ολοκλήρωση της εργασίας επιλέξτε «Εκτέλεση».

Προηγούμενο

Μαζική αποστολή Email