Κινήσεις λογαριασμών

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να προβάλλετε τις κινήσεις των λογαριασμών των Εσόδων – Εξόδων.

Επιλέγοντας [F10] εμφανίζονται οι παρακάτω έμμεσες, βοηθητικές εργασίες των κινήσεων των λογαριασμών.

 Έμμεσα στοιχεία λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων [F2], εμφανίζονται τα πλήρη στοιχεία του λογαριασμού.
 Έμμεσα στοιχεία σχετικής εγγραφής [F7], εμφανίζεται το σχετικό παραστατικό Εσόδων – Εξόδων που συνδέεται με την κίνηση.

.

.