Στατιστική κατά χαρακτηριστικό 1

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των στατιστικών στοιχείων των ειδών κατά το χαρακτηριστικό 1. Επιλέξτε περίοδο, αποθηκευτικό χώρο και το μέγεθος μέτρησης.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.jpg

.

Για κάθε τιμή του χαρακτηριστικού 1 προβάλλονται:

 ο κωδικός και η περιγραφή και
 η συνολική ποσότητα και αξία των ειδών που συνδέονται με αυτό.

.

.