Καρτέλες

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των καρτελών των υπηρεσιών. Μπορείτε να καθορίσετε τον τύπο της υπηρεσίας, το νόμισμα των κινήσεων και αν θα συμπεριλαμβάνονται οι εγγραφές που δεν κινήθηκαν στο χρονικό διάστημα που ορίσατε.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Για κάθε μία από τις επιλεγμένες υπηρεσίες απεικονίζονται τα παρακάτω στοιχεία των κινήσεων των υπηρεσιών:

 η ημερομηνία κίνησης
 το παραστατικό
 ο κωδικός κίνησης
 η αιτιολογία
 η τιμή
 η ποσότητα και η αξία της λήψης/δαπάνης ή παροχής/εσόδου ανάλογα με τον τύπο υπηρεσίας
 τα προοδευτικά σύνολα των ποσοτήτων και των αξιών των λήψεων/δαπανών ή των παροχών/εσόδων ανάλογα με τον τύπο υπηρεσίας.

Το παραστατικό λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων της κίνησης της υπηρεσίας και ο κωδικός της υπηρεσίας για την προβολή των στοιχείων της.

.

.