Παραστατικά Εσόδων – Εξόδων

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του παραστατικού. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή του παραστατικού. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Τύπος παραστατικού: Επιλέξτε τον σχετικό τύπο παραστατικού. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Ενημερώνει λογαριασμούς: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα ανάλογα με τον τύπο παραστατικού που επιλέξατε και δηλώνει με ποιον τρόπο (αύξηση ή μείωση) ενημερώνονται οι λογαριασμοί των Εσόδων – Εξόδων.
 Ενημερώνει ημερομηνίες: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα και δηλώνει την ενημέρωση της ημερομηνίας της τελευταίας κίνησης του σχετικού λογαριασμού.
 Ακυρωτική κίνηση: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα ανάλογα με τον τύπο παραστατικού που επιλέξατε και δηλώνει αν το παραστατικό αφορά ακυρωτική κίνηση.
 Απαλοιφή μηδενικών γραμμών: Καθορίστε αν θα επιτρέπεται η καταχώριση παραστατικών με μηδενικές αξίες γραμμής.
 Αιτιολογία κινήσεων γραμμών: Επιλέξτε αν θα εμφανίζεται και ποια πληροφορία (περιγραφή σειράς παρ/κού, περιγραφή κωδικού παρ/κού, αιτιολογία παραστατικού ή αιτιολογία 2 παραστατικού) στο πεδίο «Αιτιολογία» κατά την προβολή της κίνησης του λογαριασμού.
 Αιτιολογία 2 κινήσεων γραμμών: Επιλέξτε αν θα εμφανίζεται και ποια πληροφορία (περιγραφή σειράς παρ/κού, περιγραφή κωδικού παρ/κού, αιτιολογία παραστατικού ή αιτιολογία 2 παραστατικού) στο πεδίο «Αιτιολογία 2» κατά την προβολή της κίνησης του λογαριασμού.

.

Καθορισμός στηλών

 Στήλες γραμμών: Επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα τον σχεδιασμό των στηλών των γραμμών του παραστατικού που αναφέρεται τις κινήσεις των λογαριασμών. Ο τιμές του πίνακα καθορίζονται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Στήλες γραμμών παρ/κού – Κινήσεις λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων).

.

Έλεγχοι

 Οριακή ημερομηνία: Επιλέξτε την ημερομηνία που θα λειτουργεί ως φραγή σε μεταβολές – διαγραφές ή και σε νέες καταχωρήσεις παραστατικών που αφορούν ημερομηνίες μέχρι και τη συγκεκριμένη. Οι οριακές ημερομηνίες καθορίζονται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Εταιρίες/Χρήσεις – Οριακές ημερομηνίες). Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Έλεγχος ημερομηνίας: Επιλέξτε αν θα γίνεται έλεγχος της ημερομηνίας καταχώρησης του παραστατικού. Μπορείτε να ορίσετε σαν ημερομηνία καταχώρησης την ημερομηνία εισόδου στην εφαρμογή ή την ημερομηνία του συστήματος.
 Επιτρεπόμενοι λογαριασμοί: Επιλέξτε τον τύπο των λογαριασμών που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο συγκεκριμένο παραστατικό.
 Έλεγχος ομοίων κωδικών: Καθορίστε αν θα γίνεται έλεγχος στις γραμμές παραστατικού για την καταχώρηση ομοίων κωδικών λογαριασμών. Μπορείτε να ορίσετε να υπάρχει σχετική προειδοποίηση ή να γίνεται ομαδοποίηση των ομοίων κωδικών.

.

Σελίδα «2»

 Αξία ΦΠΑ χωρίς υποκείμενη αξία: Ορίστε αν θα επιτρέπεται ή όχι η καταχώρηση αξίας ΦΠΑ χωρίς να υπάρχει υποκείμενη αξία σ’ αυτόν.
 Έλεγχος συνολικής αξίας: Καθορίστε αν θα γίνεται έλεγχος της συνολικής αξίας του παραστατικού. Μπορείτε να ορίσετε απαγόρευση των μηδενικών ή των αρνητικών αξίων ή να επιτρέπονται μόνο οι θετικές.
 Μόνο από ενημέρωση: Καθορίστε αν το συγκεκριμένο παραστατικό θα δημιουργείτε ή όχι μόνο μέσω ενημέρωσης της λογιστικής.

.

Αθροιστές χρήστη

Δηλώστε αν οι αθροιστές χρήστη θα ενημερώνονται ή όχι και με ποιον τρόπο (αύξηση ή μείωση) κατά την καταχώρηση του παραστατικού.

.