Βιβλίο παγίων (συγκεντρωτικό)

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του συγκεντρωτικού βιβλίου των παγίων.

Από προεπιλογή τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε πάγιο είναι:

 ο κωδικός,
 η περιγραφή,
 ο λογαριασμός λογιστικής ,
 ο λογιστικός συντελεστής απόσβεσης,
 η λογιστική μέθοδος απόσβεσης,
 τα στοιχεία ένταξης (ημερομηνία, ποσότητα, αξία),
 οι αξίες κύριων, προσθηκών και βελτιώσεων,
 οι λογιστικές μειώσεις αποσβέσεων,
 οι απομειώσεις
 η αξία πιστωτικών / χρεωστικών,
 η τρέχουσα λογιστική αξία,
 οι λογιστικές αποσβέσεις απογραφής, χρήσης και συνολικές και
 η λογιστική αναπόσβεση αξία.

Ο κωδικός του παγίου λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.

.