Ακύρωση αποσβέσεων

Με τη συγκεκριμένη εργασία ακυρώνεται ο υπολογισμός των αποσβέσεων των παγίων. Η διαδικασία είναι αντίστοιχη της εργασίας «Υπολογισμός αποσβέσεων» αλλά επιφέρει το αντίστροφο αποτέλεσμα.

.